รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๑๐ - โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด สงขลา

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรหมื่นภู่โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงสวรินทร์ก้งวัตรโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลธิดาบัวอนันต์โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นายกฤตเมตชูเปียโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริวรรณเส้งหวัดโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนราวิชญ์สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอัมราลักษณ์ศรีนุ่นโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิภาภรณ์เขียวอ่ำโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิหนูกลับโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอมราลักษณ์ศรีนุ่นโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๕นายภัทรชพลขาวหอมกลิ่นโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๕นายกิตติศักดิ์รัตนโชติโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๕นายเมธาวัฒน์ทาระเวทโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุภาภรณ์ดำแก้วโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๕นายอภิวัฒน์มีขำโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๔นายไชยภพช่อทิพย์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๔นายบรรลือศักดิ์ชุมทองโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๔นายพีรวัสดำศรีใหม่โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๔นายศิวกรจันทร์ชูโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐพลคงบางปอโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐกมลก้งวัตรโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๔นายปิยวรรณมะกาวโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณช่วยหนูโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพลทวีสุขโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชาพัชร์แก้วน้อยโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธมลวรรณช่วยหนูโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธันวานพภาษีโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนันทวัฒน์สายแก้วโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรวิพรสูนพลอยโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิธรกังวัตรโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอทิตยาทองนพคุณโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุนิศาเกษมโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนิชาภารองพลโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิราภรณ์โพชนุกูลโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธราดลตั้งเซ่งอินทกูลโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิตติพรพ่วงพีโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปัณฑิตาสังขวงศ์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปรารถนาธรรมรัตน์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาดาเดชเปียโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปิยวัฒน์รัตนพงศ์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพดลเดชเปียโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจักรีพรไชยมูลโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา