รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๑๐ - โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 90 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์ชุมวงค์โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๕นายกันต์พันธ์ฟองโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์สังขไพฑูรย์โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๕นายปฐมพรรุ่งมณีโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสกรส้มตั้นโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๔นายพงศ์ศักดิ์ด้วงช่วยโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชฎาแซ่ตั้นโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๔นายปรมินทร์ศรีสุขโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหรัฐศรีคงแก้วโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมิ่งพิมลเอียดมิ่งโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาคงไขยโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาวรรณศรีโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐดนัยโวหารโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยวัฒน์ดามแก้วโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภานรินทร์ทองเพ็งโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทนงศักดิ์ชุมวงค์โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวุฒิชัยยอดทองโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธราธิปสุวรรณโณโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอรรถพงศ์วิรุณพันธ์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรสุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลลดาสามารถประดิษฐ์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิสิทธิ์อนันทรัตน์โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกพรศรีคงแก้วโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสสรสังกะสีโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไกรวิชญ์นวลกลับโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัศแก้วละอองโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจตุพรจันทร์ทองโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชชาพรสุวรรณโณโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนินทรทองคำโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์ทัพภะโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัยพัทธ์คงศรีโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูวเดชแซ่ตั้นโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกรราชสงค์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภวิชญ์ชุมหล่อโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภูมิเกื้อไขยโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิรักษ์อนันทรัตน์โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างวัดศาลาหลวงล่างคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนัทราชสงค์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรญากรณ์จงจอหอโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาววัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธัญพันธ์ฟองโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนพรบุญเผือกโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาววัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธัญเทพช่วยชื่นโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกณิศศิรินองโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาววัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรแสนหารโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกศรีสร้างคอมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาววัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรญากรณ์จงจอหอโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาววัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศ์ภรณ์ศรีวิเชียรโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิภูษิตเปียคล้ายโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตินรักภู่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาววัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรเชษฐ์คงรัตน์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์ธิดาชูมนต์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาววัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา