รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๐๙ - วัดผาสุกาวาส
ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ สงขลา

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรสง่างามโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์ชูชะนะโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนัทอรุณพันธุ์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญยาพรชูแก้วโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิพัทธ์เจริญสุขโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรแสงอ่อนโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรสสุคนธ์หนูแก้วโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งวดีวิจิตรโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิลาสินีทับไทรโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวัฒน์จินดารัตน์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรภัสสรเจ๊ะสว่างโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกิตติ์มาลิตโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์สง่างามโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสรสุวรรณคีรีโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสฏฐวุฒิสุวรรณมณีโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิรักษ์เกสราโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลลักษณ์กาลภูมิโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษดาหมัดโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพัฒน์เจริญสุขโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรนภัสจูหม๊ะโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัณณิตาหมัดโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญ์สินีวรรณาโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรณภูมินิ่มปานโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวิทย์อุทัยแจ่มโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดารัตน์ธัญพันญูโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงหทัยพรส่งเสริมสุขโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอิทธิเชษฐ์กรอบแก้วโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา