รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๐๘ - โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
ตำบลแค อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 72 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัทรไชยชะนะโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
2อุดมศึกษาครูนางสาวสุพรรษาทองยอดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๓นายศิรากรดำมากโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฏฐพงศ์แก้วนวลโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
5อุดมศึกษาครูนางสาวอนงค์นาฏเกื้อก่อบุญโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรชยาเทพทองโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอฤทัยจำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฉัตรพงศ์สิงห์ทองโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
9อุดมศึกษาครูนางสาวทรรศพรบทจรโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
10อุดมศึกษาครูนางกาญจนาเจษฎาปิติภัทรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเก่งกล้าหนูน้อยโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพยาภาจันทร์สว่างโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
13อุดมศึกษาครูนางปัทมาสุวรรณขำโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญฤทัยแผ่เผื่อโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรมุกเนียมโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
16อุดมศึกษาครูนายสุวิชาประกอบพันธุ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑาพรบิลระโอ๊ะโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรเหย็บโต๊ะหีมโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยวัฒน์ทองเพชรโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชัชฏาภรณ์อินทสุวรรณโนโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
21อุดมศึกษาครูนางอาภรณ์ณะนวลโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงษ์ไชยนาเวียงโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปีโนบุญพันโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
24อุดมศึกษาครูนายจรูญปิณฑโกโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวัฒน์หนูพลับโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไพรวัลย์แก้วเมืองโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนทัตพันธ์กิ่งทิพย์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราชพฤกษ์สวัสดิ์ธานีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนภดลขุนศักดิ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวราภรณ์ทองเพชรโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนัทธพงศ์หนูคงโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิชชานันท์ไชยอัษฎาพรโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงประภาภัทรช่วยจันทร์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิศรุตชูจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชญาภาแก้วสุขโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรวัฒน์คงร่มโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัตนากรแก้วนารีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรณิการ์ถิ่นจะนะโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรเมธแก้วสุขโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพิชญาเพ็ชรสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรวุฒิกิ้มสีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุวิชาดาทองด้วงโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวศินีกิ้มสีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอารักษ์สุขปักษาโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวีรดาไกรนราโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทิราทองสุขโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัทธรกรจินดาสุวรรณ์โรงเรียนวัดลำพดจินดารามวัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศักดานวลศรีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภาพนวลศรีโรงเรียนวัดลำพดจินดารามวัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริลักษณ์นวลศรีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา