รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๐๗ - โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ตำบลคู อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกันต์กนิษฐ์โนเรศน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นายธนรัตน์ชำนาญโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยะฉัตรแดงทองเกลี้ยงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๕นายธีรยุทธเทพวันโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปทิตตาคงหัดโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุพรรษาอินทร์ชุมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงณัฐมนเหมรัตน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงปวราจันทร์ขุนพัฒน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศิรินภาวงศ์ประชุมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสิริพรจามิกรณ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษดาพรหมจันทร์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคชาชาติบุญณโรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิติภัทรเกื้อนุ้ยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาสมพงศ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๓นางสาวภัทราวดีถาวรจินดาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุณยนุชจิตคำรพโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมธากรโสภากุลโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายก้องภูมิรัฐภาคย์หนักแดงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาณัฐจันทร์แดงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญานัฐเหล็มนุ้ยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกันตพงศ์โนรดีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยาณีสุวรรณมณีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐาปกรณ์บุญก่อเกื้อโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติมาจันทบุรีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณฐพลรองเดชโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาแก้วต่อนวนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐวราแหงใจโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิชกุลจิตประคองโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงกมลไหมแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเด่นภูมิมณีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภัทรขาวหมื่นโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนัชไชยสินธ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนัชพรหนูมากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนิสรสุวรรมะโรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนฤภรอ้วนนิมิตรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนิพัทธ์ณะตุ้งโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิรชาหนูมนต์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบุญญากานต์ทองนวนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปทุมพรคงรักษ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปารภาเกื้อก่อบุญโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิทักษ์เกื้อก่อยอดโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิริยายิ้มประเสริฐโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์ไชยภูมิโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงยลรดีเซ่งเวียงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐพลสอนสกุลโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณษาพุฒแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิมลทิพย์ทองเสนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรัญวิทย์ศรีทวีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศักย์ศรณ์ศรีแก้วนะโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกรพรหมมาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา