รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๕๐๑๒ - โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
ตำบลนาสัก อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุขุมาวดีง่วนชูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอทิตยาจันทร์ทองโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตินเมืองพรหมโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธาริณีฤทธิโสมโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารีรัตน์ง่วนชูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวรรณแสงแดงโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษดาแสงสุริย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิเฟื่องแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยวัฒน์เพ็ชรอำไพโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงน้ำเพชรธนาสิริกุลพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญชนกหอมแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพชรดาทาเอื้อโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัชราภรณ์รักงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพิชฌามุมขาวโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิภาสีงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิวิมลสุขบรรเทิงโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอินทิราพรหมเจริญโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรันญาจันทร์เขียวโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัทมพรอานมณีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมาฤนีแทนไธสงโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ลภัสจันทร์เกื้อโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ศักดิ์เรืองเยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกลกาลทิพย์วิเศษโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์สถานโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกสิทธิ์ขาวนาขาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรพีจันทร์เกื้อโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยดาเพ็ชรอำไพโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทชรัตน์ภูรีปุราสะกาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณวิษาภักดีล้นโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญพรแก้วจอมพลโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรางคนางอินทร์นอกโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารีญาทองมากโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรรณตรวจนอกโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร