รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๑๒ - โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
ตำบลนาสัก อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิติกำญจน์เทพสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรวิจิตรำชูศรีโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุญณดำลำดศิลำโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสลิสาชอุ่มผลโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิตยำดำทุ่งหงษ์โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศร์แก่นบุญโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมินทร์เพ็ชรจรโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนิษฐาดีเองโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมกฤชเงางามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลินทิพย์แก้วคำโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปนัดดาชูเรืองโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรภัทรกลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุนยนุชมาตย์สถิตย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัณณิตาวันทิฐานโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวงศ์ผกาวงศ์สุรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรากรแดงละอุ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์สายกระสุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินรูปเหมาะโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนาธิปจันทะนาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชุติพงศ์เมืองเหนือโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโชคดีไทยทวีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลปะริโสโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุภัทรฉิมสอาดโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรพลสุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งอรุณสองต่อโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอชิระแสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอธิตญาเกนกาลโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัครัชตรวจนอกโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญธิดาเซ่งเส้งโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิติพงษ์นกมณีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติคุณยมขวัญเมืองโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทกรศิริรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัสแสงสาครโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลธิชามาแจ้งโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลทิพย์จักษุโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐศินันท์คำอุ้ยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพัฒน์สุขจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิตินันท์อนาถรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรภัทร์แก้วหานามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงษ์พิพัฒน์รัตนโชคธรณีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนชาตทาบสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์นริศพรหมรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาหมวดไธสงโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีระพัฒน์นิยะกิจโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมนัญชัยแสงสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐภูมิคนึงนึกโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนชาติอุ่นละมัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินพัฒน์ทองศิริโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรไข้บวชโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรากรคงสวีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร