รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๑๑ - โรงเรียนอนุบาลสวี
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 343 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมรัตน์บุญพัฒน์โรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีระศักดิ์อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลแก้วประจุโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชาคริตแคใหญ่โรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรพลผู้เจริญโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภิญญาพัทรสวามีชัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงยุวะดีขาวนาขาโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรีดาพรมัติโกโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุ้งนางไชยะมะลาทองโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปีใหม่พม่าโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดาราพรสุดใจโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมนตกานต์หีดหาญโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโภควินทร์ธรรมนารักษ์โรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยศกฤตอนันทมาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายส่งศักดิ์สนิทโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิตานันโนรดีโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิชัยจอมทองโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสมบุรณ์แก้ววิไลวงโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิภัทธ์รอดนาโพธิ์โรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลนิดาแดงสกลโรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสวิตานาครักสุทธิ์โรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอิสราภรณ์ตะเภาทองโรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทร์ทนาเพ็งวงศ์โรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาทิตยาบุญเกิดโรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิริพงศ์ปัญจริกโรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิราเมธธรรมเศวตร์โรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยยังสุขโรงเรียนวัดท่าหินวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวริทธิ์จันทวงศ์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรวิชญ์ปานสวีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคณิศรพันธุ์ทองโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฉัตรชัยม่วงขาวโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิรพลบุญตั้งโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐธพงษ์พลังโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายแทนคุณรัตนตระการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธิดิสรณ์ไชยแขวงโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรเมฆรังวิเรนทร์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมหาสมุทรพูลวงศ์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธากุลจิตไมตรีสถาพรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศตายุอิ่มทั่วโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสันติทองพิชัยโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิเดชพรหมเดชโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอิสระสมสุริวงค์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษล่องหลงโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรธรแก้วสวีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติภูมิทิณแก้วโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวฆพณอาจหาญโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวัสเจดีย์พราหมณ์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิยตานิตยาโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัญชนกชังช่างเรือโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเปรมฤดีวิชัยดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)วัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร