รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๖๕๐๑๐ - โรงเรียนสวีวิทยา
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 259 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุรีพรรอดเมืองโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฑิฆัมพรชูเรืองโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเนตรนภัสรัตนภาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายก้องภพยาย่อโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรจรัสฉัตรแก้วโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศธรนาควิสัยโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวชิรวิชญ์ยงพานิชย์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกานต์ใจสะอาดโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกียรติสุดาไชยคำโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนากานต์คำแก้วโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธันยาภรณ์ยังเจริญโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิภู่ขันเงินโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิวกรรัตนศิลาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนันดาชัยประภาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนาธิปเจือบุญโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์ชนกชัยรัตน์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรุ่งนภาอ่อนทรัพย์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรินทร์แขวงเมฆโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณบุตรแก้วโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมาริษาธรรมวุฒิโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาเอี่ยมทองโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจษฎาคงมีโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนทรรศน์กันทัดโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอรรถพลเอาไชยโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอรัญบุญยกโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอัญชิษฐาจุมพิลาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอติชาตผลพฤกษาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุชานพรัตน์เขตโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญจพรหิรัญวดีโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปทิตตาจันทร์เขียวโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอมรรัตน์เพชรจรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนาราวินท์ผลคิดโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิรสิทธิ์วงศ์ทองโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอินทิรารุ่มรวยโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกียรติศักดิ์ขำเพชรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงษ์เจริญสลุงโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัชนาททองดีโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิริวัฒน์โคตรศรีเมืองโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑามาศนาคศิริโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธารยังสุขโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชญากรสุนทรหงษ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุมิตราสีดำโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์น้อยประเทศโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณาณิศาฆารวาวแววโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตนพรธรรมรัตน์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบวรวิชญ์นาครักสุทธิ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายประกาสิตจีนเกิดโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัทธดนย์หวังเจริญโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภีมพลบ่างวิรุฬห์รักษ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนพัทย์สุขแก้วโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร