รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๕๐๑๐ - โรงเรียนสวีวิทยา
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 958 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิติพัทธ์พงษ์พันธ์เกษมโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวิชญ์หีตนาครามโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาธิปทองศิริโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปกรณ์เกียรติสอนสวัสดิ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศ์วิชญ์ภูมิระวิโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพเนตรสุดสวาสดิ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภวัตพรหมเพชรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลวรรณสั้นทองโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเจวลินพรหมพัฒน์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธมนวรรณคชการโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิศากรแขวงเมฆโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปฐมาวดีฐิตะฐานโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปรารถนาศรประสิทธิ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัณษฏากรโปตะการักษ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรชนกเหมะโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรรณฤดีเนตรมณีโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทราวดีตระหง่านโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภูษณิศารินสกุลโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวชิราภรณ์ถวิลวรรณโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริวรรณวุฒิบาลโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโศภิตาสถาพรนุวงศ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชานาฏจันเอียดโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐานวุฒิแจ้งชูโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณภัสพงศ์กรสกุลด่านทองโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภัทรถึงเสียบญวนโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนารัตน์ไล่ตระกูลโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวิชญ์รอดช่วงโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอานุภาพแสงสุริย์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐนิชาภุมราโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนัทชาอิสเบลลา โนว์เดียโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรสินีหนูบรรจงโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพิศาแสนแก้วโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุวภัทรสังฆเวชโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโสภิตาสุพรรณคำโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตภัคโชติสุวรรณโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตตินันท์โพธิ์งามโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคฑากาญจน์หนูบำรุงโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปีติภัทรพิจารณ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรายุธวงษ์จีนโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกศศิริวิเศษศิริโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิดาภาโฆษิตกุลพรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนราวรรณยุติมิตรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิลดารัตนโลหะโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปริยากรบุญสุขโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์ธีราแก้วบำรุงโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมัฐยากาญจน์พินิจเกสรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรันย์รัตน์แซ่เตียวโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรนลินบุญช่วยโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตยชญ์สิทธิคงโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตตินันท์กุลกระโทกโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร