รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๑๐ - โรงเรียนสวีวิทยา
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 486 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเกศรินทร์สี่พรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอารียานามศรีอุ่นโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชุติมาปุญจุบันโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธีรญาเรียบร้อยโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิรารัตน์รังภูรีย์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
6มัธยมศึกษาม.๖นายเสฎฐวุฒิยังสุขโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
7มัธยมศึกษาม.๖นายจตุพรหัตถชีพโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๖นายภานุพงศ์ผุดมีโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
9มัธยมศึกษาม.๖นายวรรณชัยหย่องบางไทรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
10มัธยมศึกษาม.๖นายอภิศักดิ์ภักดีแก้วโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
11มัธยมศึกษาม.๖นายปฏิภาณทนสงผลโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
12มัธยมศึกษาม.๖นายพัฒนพงศ์สมศรีโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
13มัธยมศึกษาม.๖นายพีรภัทรมะโนโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวลีนลดาศิลปพรเพชรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปัทมาอยู่เย็นโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเขมมิกาขาวสำอางค์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญญารัตน์นิลเวชโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอัจฉรีพรศรีดวงจันทร์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
19มัธยมศึกษาม.๖นายพงศกรนุ้ยสุขโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
20มัธยมศึกษาม.๖นายภานุพงศ์อธิกเดชมงคลโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
21มัธยมศึกษาม.๖นายเอกพรรณรัตนไชยโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
22มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษฎาจิ๋วหนองโพธิ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
23มัธยมศึกษาม.๖นายวรวิชพรหมหาญโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
24มัธยมศึกษาม.๖นายชญานนท์ด้วงเผือกโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
25มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิสอนสงครามโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
26มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติจินาก้วนโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
27มัธยมศึกษาม.๖นายอรรถพลชาลีชัยโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
28มัธยมศึกษาม.๕นายอัธอทิศนวลแก้วโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
29มัธยมศึกษาม.๕นายพสิษฐ์บุญเกิดโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
30มัธยมศึกษาม.๕นายวีระศักดิ์บุญสิทธิ์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
31มัธยมศึกษาม.๕นายสัณหณัฐกำลังเกื้อโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฐิติมาธราพรโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
33มัธยมศึกษาม.๕นายชินพัฒน์ชนะทองโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
34มัธยมศึกษาม.๕นายภราดรวงศ์สุวัฒน์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
35มัธยมศึกษาม.๕นายสิทธิชัยสุดทุ่งกงโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัณฬฎากาญจนดิฐโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวประกาแก้วถิ่นเขาน้อยโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
38มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอารียาภานะโสตโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมานิตาจันทรอาภาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชนิกานต์วงษ์สงวนโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณภาพัฒน์วงศ์สุวัฒน์โรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
42มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิศากรคิ้วสูงเนินโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
43มัธยมศึกษาม.๕นายไชยวุฒิทองสุขโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
44มัธยมศึกษาม.๕นายอภิวัฒน์กงแก่นทาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
45มัธยมศึกษาม.๕นายทวีศักดิ์เมืองพรหมโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
46มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพรชนกโพธิ์แพ่งพุ่มโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
47มัธยมศึกษาม.๕นายกฤษฎีเพชรพิลาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
48มัธยมศึกษาม.๕นายสิทธิโชคอินทร์คำโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
49มัธยมศึกษาม.๕นายปาราเมศหัตถาโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
50มัธยมศึกษาม.๕นายรัชพลเดชบุญพบโรงเรียนสวีวิทยาวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร