รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๕๐๐๙ - วัดโตนด
ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน ชุมพร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายปฐมพงศ์เพชรป้อมโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
2มัธยมศึกษาม.๖นายพงษ์ศักดิ์ชูฝ่ายคลองโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรอุมาใจซื่อโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
4มัธยมศึกษาม.๕นายมนตรีผลส่งโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
5มัธยมศึกษาม.๕นายสิทธิโชคแสงสุวรรณโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
6มัธยมศึกษาม.๔นายธนวัตน์ทั่งเนียมโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
7มัธยมศึกษาม.๔นายจักรพงศ์จันทร์ศิริโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๓นายธีรภัทรชูสุวรรณโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
9มัธยมศึกษาม.๓นายนันทวัฒน์ราษฎร์เจริญโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
10มัธยมศึกษาม.๓นายวันปิยะพัฒสถิตย์โรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชนากานต์สอนสุทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจุฑารัตน์ทิพย์อักษรโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
13มัธยมศึกษาม.๓นางสาวธิดารัตน์ปานปากสระโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
14มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพิมลรัตน์ท่าสมุทรโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
15มัธยมศึกษาม.๓นางสาววีณาแหลมล้ำเลิศโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
16มัธยมศึกษาม.๓นายชนาธิปลิ้มประเสริฐโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
17มัธยมศึกษาม.๓นายศุภณัฐทวีไพบูลย์โรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
18มัธยมศึกษาม.๓นายสรวิชสั่งสมโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
19มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพัฒน์บรรจงช่วยโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสวรินทร์ขุนพรหมโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
21มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพงษ์เกตุมณีโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
22มัธยมศึกษาม.๓นายอนุวัฒน์นวลสาโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
23มัธยมศึกษาม.๓นายอัมฤทธิ์นนทพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรกรนาคพี่น้องโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลัยรัตน์ขันทองโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปฐมพงศ์ทองเนียมโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์มาเมืองโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยงยุทธบุญช่วยโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศีลวัตรบุญชูโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลเนตรเขมันกสิกิจโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันจิราเนียมเพราะโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิลป์สุภาแสงคารโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภัสสราสาหร่ายโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐธิดาสมชาติโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
35มัธยมศึกษาม.๒นายสันหณัฐบรรพจิตรโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
36มัธยมศึกษาม.๒นางสาวจุฑามาสทิพย์อักษรโรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุวิจักรชื่นฤกษ์โรงเรียนอุดมวิทยากรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร