รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๐๘ - โรงเรียนนาสักวิทยา
ตำบลนาสัก อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายวราเทพวงศ์หงษ์โรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
2อุดมศึกษาอื่นๆนางลีลาวดีวรพันธ์โรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธนาลิสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ขุนแพ่งชูโรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
5มัธยมศึกษาม.๔นายบันลือศักดิ์คชกุลโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
6อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวชลธิชาเนตรประไพโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิณพัฒน์ตั้นตี๋โรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรัตนาพรมะเตโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
9อุดมศึกษาอื่นๆนางนภัสวรรณราชเดิมโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศราวุฒิประถมภาศโรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
11มัธยมศึกษาม.๔นางสาวฐิฏิยาแดงศรีโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิมลรัตน์บุญอยู่โรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
13มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพิมลพรรณนวลเจริญโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัทรสรณ์ตอนศรีโรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
15มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเกศสุดาพรมสอนโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
16มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพิมพ์พิศาอันสุวรรณโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฑิชาอานอาชาโรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑาฬักษณ์เหมะโรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
19มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสิริวิมลนาคศิริโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอธิติญากลั่นกลิ่นโรงเรียนวัดนาสักวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิติคุณพรหมเมืองโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเสฎฐวุฒิชนะโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัณฐิกาวงศ์สิงห์โรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรณิการ์ปรีชาเดชโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันจิราชูเริกโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนิกานต์ใจเย็นโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติวรดาอุ่นใจโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนาตยานาคศิริโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบวรรัตน์ครุฑวิสัยโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงยศวดีลีลาลาดโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิลาวรรณสุขหลังสวนโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริรัตน์ปานศรีแก้วโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแสงแก้วคงแสงแก้วโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร