รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๐๗ - วัดธรรมถาวร
ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 73 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธวัชชัยรัตนทองมาโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวินวินด์ตามูลโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูวดลสมจินดาโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัฐธรรมนูญสุดสมพรโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศุภิสราหงษ์ดีโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุวรรณด้วงพันนาโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรเนตรแพงศรีโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริทัตแย้มสำราญโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวกรชูสังข์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรศักดิ์สร้อยสีดาโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชญาสวัสดิ์วงศ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐธิดาพิกุลทองโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคตาสักจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศวิตานุ้ยบ้านควนโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเสฎฐวุฒิเรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณานนท์บุญกาศโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิรดาภรภาสภิรมย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพุทธชาดเนื้อแก้วโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรีเกษแก้วโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิชัยบุญทองโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวชิรวิทย์อินนิมิตรโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดาเยาวละอองโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิกรแขวงเมฆโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงษ์ทองดีโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกรียงไกรไหมเชื้อจีนโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพงษ์บัวสงค์โรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชิษณุพงษ์กระวีโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธเนศพลศรีเชียงหาโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภโชคปลื้มกระจ่างโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกิตติ์คงดีโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธรรมรัตน์การแสนใจโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลนาควรรรณโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปกรเกียรตินวลใยโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงษ์แก่นแก้วโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญจวรรณบุญทูลโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรรินทร์สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรินิลเทียงแก้วโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรินญากำขำโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์พิชชาเยาวละอองโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกศกนกทับผ่องโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลดาวัลย์ศรีทองโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัสราศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรพิชชาธรรมนิยมโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธีราสาลีทองโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญารัตน์สายสอนโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิอินทกาญจน์โรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภินันท์สามงามทองโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอนโทนีพิคโคโลโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรวดีพระเสถียรโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวรวรรณสกุลไทยโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร