รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๕๐๐๖ - วัดเขาหลาง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 70 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายอภิวิชญ์พิชิตสถิตพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัฒนาต้นจ่าโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
3อุดมศึกษาอื่นๆนางอุทัยวัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวงศ์แก้วบุปผาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
5อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจิราพรสอนวิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักดาแก้วนาบอนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระพัฒน์ดวงเสนาะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรัชญาแก้วนาบอนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริภัทรถวิลวรรณะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
10มัธยมศึกษาม.๓นายอณุชาติเหมทานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรินทร์อมรพงศ์พิบูลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรสุขฉายาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชชาหนูเหมือนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกัมปนาทยะโสโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญญาลีสนธิไชยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงผกามาศเพชรสอนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชรพลจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายดิษฐ์ธิชัยหีตนาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรัญญาเหมเดโชโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักราวุธจันทรร์ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลลักษณ์ทองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิพิศฐาสามงามชิงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐิกาขุนเปียโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิภาดาสามงามชิงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐิกานิลพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนุชมณีสามงามชิงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดารัตน์โชติโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฏฐ์จุติใจสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตสุวรรณปฏิมาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชินารัตน์ผุดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรินทรสาสุธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิหยูตุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฉลิมพลบัวสายโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนิษฐาเทวรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญจมาศยอดหนูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทวัฒน์นาคน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายขัติชัยธรรมโมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชวกรชัยชนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรไพรินทร์บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระวัฒน์ก่อทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภาชาวตลาดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรีย์แซ่ด่านโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรเรืองศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกองแก้วเศรษฐชนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฒนภูมิโสมแข็งโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกองกาญจน์เศรษฐชนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภาวิดาอัตถะพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเนตรชนกสุวรรณปฏิมาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริศราจันทร์มุ่ยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุภัทรจันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร