รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๐๖ - วัดเขาหลาง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยุตพงศ์พิชิตสถิตพงษฺ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราชคชหนูผุดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบูรณะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรจันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรีดาทิพย์หนองหินโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมศง่วนชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์กระจ่างจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฆนชนนเพ็ชรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญจิราชัยชนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยสิทธิ์คงเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิญชญาแก้วสมวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์พิพัฒน์เที่ยงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริกันญาดาวเปียกโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชยาสอนวิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรษชลโพธิมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรรณโอ่งอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิลัยพรชูใจโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพงศ์จันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกรณ์จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีพรพรหมสถิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิเดชแสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤติยาภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรสามงามชิงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภโวทัยนาควิรัชโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิจชูเชิด*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรรณพงศ์เพชรนาค*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ้งแก้วพม่า*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตามพรโอ่งอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพรยอดดีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอาทิตย์สมอโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอทิตาทองสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรางคณาโชติกรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงศ์มีบุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจุรพงศ์สุวรรณภพโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาธิปอุดมศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจารุเดชรักษากุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศร์สมอโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจริญศักดิ์เพชรคงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกฤตกิ้มฉายโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอมฤดีจันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิษณุนางวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิยดาสวนชูโตโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพงศ์แพละอองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฉลิมพรดีชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประภากรแสงอินคุ้มโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐกรเอียดทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิชัยวรรณบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร