รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๐๖ - วัดเขาหลาง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิชัยวรรณบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฆนชนนเพ็ชรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยุตพงศ์พิชิตสถิตพงษฺ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยสิทธิ์คงเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจุรพงศ์สุวรรณภพโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงศ์มีบุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอาทิตย์สมอโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพรยอดดีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรรณพงศ์เพชรนาค*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิจชูเชิด*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์พิพัฒน์เที่ยงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐกรเอียดทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประภากรแสงอินคุ้มโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฉลิมพรดีชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพงศ์แพละอองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจริญศักดิ์เพชรคงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิษณุนางวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาธิปอุดมศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกฤตกิ้มฉายโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศร์สมอโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจารุเดชรักษากุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมศง่วนชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรถพลคล้ายคลึงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพงศ์จันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกรณ์จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุปรีชาวรรณเวศโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีพรพรหมสถิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิภัทรภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิเดชแสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวุฒิสงกลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาอนุพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิพัทธ์จำเริญมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์กระจ่างจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบูรณะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรจันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราชคชหนูผุดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤติยาภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรีดาทิพย์หนองหินโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสาธิตาช่วยนครโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอมฤดีจันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิยดาสวนชูโตโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิญชญาแก้วสมวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญจิราชัยชนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริกันญาดาวเปียกโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชยาสอนวิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรษชลโพธิมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรรณโอ่งอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร