รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๐๖ - วัดเขาหลาง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรรณโอ่งอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรรณพงศ์เพชรนาค*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤติยาภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาอนุพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรสามงามชิงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพงศ์จันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์กระจ่างจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญจิราชัยชนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฆนชนนเพ็ชรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุลินทร์ฝั่นปันเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจารุเดชรักษากุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราวรรณแซ่เลี่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจุรพงศ์สุวรรณภพโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยุตพงศ์พิชิตสถิตพงษฺ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยสิทธิ์คงเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกรณ์จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชยาสอนวิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงศ์มีบุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตามพรโอ่งอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีพรพรหมสถิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพรยอดดีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบูรณะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาธิปอุดมศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐกรเอียดทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิพัทธ์จำเริญมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประภากรแสงอินคุ้มโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรีดาทิพย์หนองหินโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมศง่วนชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศร์สมอโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์พิพัฒน์เที่ยงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิญชญาแก้วสมวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิยดาสวนชูโตโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพงศ์แพละอองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิภัทรภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภโวทัยนาควิรัชโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราชคชหนูผุดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ้งแก้วพม่า*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรษชลโพธิมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรางคณาโชติกรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิลัยพรชูใจโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิษณุนางวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรจันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริกันญาดาวเปียกโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกฤตกิ้มฉายโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิจชูเชิด*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวุฒิสงกลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสาธิตาช่วยนครโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร