รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๐๖ - วัดเขาหลาง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอมฤดีจันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฉลิมพรดีชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจริญศักดิ์เพชรคงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอาทิตย์สมอโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรถพลคล้ายคลึงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิเดชแสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอทิตาทองสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุปรีชาวรรณเวศโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิชัยวรรณบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสาธิตาช่วยนครโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวุฒิสงกลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิจชูเชิด*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกฤตกิ้มฉายโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริกันญาดาวเปียกโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรจันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิษณุนางวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิลัยพรชูใจโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรางคณาโชติกรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรษชลโพธิมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ้งแก้วพม่า*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราชคชหนูผุดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภโวทัยนาควิรัชโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิภัทรภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพงศ์แพละอองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิยดาสวนชูโตโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิญชญาแก้วสมวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์พิพัฒน์เที่ยงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศร์สมอโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมศง่วนชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรีดาทิพย์หนองหินโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประภากรแสงอินคุ้มโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิพัทธ์จำเริญมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐกรเอียดทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาธิปอุดมศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบูรณะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพรยอดดีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีพรพรหมสถิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตามพรโอ่งอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงศ์มีบุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชยาสอนวิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกรณ์จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยสิทธิ์คงเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยุตพงศ์พิชิตสถิตพงษฺ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจุรพงศ์สุวรรณภพโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราวรรณแซ่เลี่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจารุเดชรักษากุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุลินทร์ฝั่นปันเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร