รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๐๖ - วัดเขาหลาง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรถพลคล้ายคลึงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญจิราชัยชนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสาธิตาช่วยนครโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพงศ์จันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกรณ์จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุปรีชาวรรณเวศโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีพรพรหมสถิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิภัทรภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิเดชแสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวุฒิสงกลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤติยาภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาอนุพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรสามงามชิงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุลินทร์ฝั่นปันเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภโวทัยนาควิรัชโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิพัทธ์จำเริญมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิลัยพรชูใจโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราวรรณแซ่เลี่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราชคชหนูผุดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบูรณะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรจันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรีดาทิพย์หนองหินโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมศง่วนชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์กระจ่างจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฆนชนนเพ็ชรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรชูกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยุตพงศ์พิชิตสถิตพงษฺ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยสิทธิ์คงเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิญชญาแก้วสมวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์พิพัฒน์เที่ยงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริกันญาดาวเปียกโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐชยาสอนวิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรษชลโพธิมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรรณโอ่งอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจุรพงศ์สุวรรณภพโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงศ์มีบุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรางคณาโชติกรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอทิตาทองสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอาทิตย์สมอโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพรยอดดีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตามพรโอ่งอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ้งแก้วพม่า*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรรณพงศ์เพชรนาค*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิจชูเชิด*โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิชัยวรรณบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐกรเอียดทองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประภากรแสงอินคุ้มโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฉลิมพรดีชูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพงศ์แพละอองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร