รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๔๗๐๓๔ - โรงเรียนบ้านกันโจรง
ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทราทิพย์จำปาศักดิ์โรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติกรแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพลแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยศักดิ์จินดาศรีโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์จันต่อโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกาญจน์บรรเทิงใจโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิคงศิริโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประกายเพชรสายกระสุนโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธงไชยละอองดีโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปองคุณแก้วฉลาดโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบัณฑิตาพุทธสงค์โรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษ์เทพแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปริยาภัทรแป้นประโคนโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิไลลักษณ์ละอองดีโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเพชรลัดดานรินทร์นอกโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวันวิสาแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชุดาสำราญใจโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ่งนภาแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลาวัณย์ชมพูโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาลิตาปกป้องโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิทยากรแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธินนท์โต๊ะงามโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศรีอรุณเกิดเจริญโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงศ์โต๊ะงามโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลชนกวังอินตาโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรโลสุดาโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจริญชัยสุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนานนต์แสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุพงศ์โต๊ะงามโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปนัดดาชวนชุมกันโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภุมรินทร์ศรีน้อยโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรสายกระสุนโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรุณปอสูงเนินโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงษ์พันธ์สำราญใจโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรสิทธิ์ออกหาญโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์ชนกมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรเสนารักษ์โรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายโรจน์ศักดิ์จำปาศักดิ์โรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภชัยบุญมากโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสงกรานต์แสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสหัดศรแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุธาทิพย์กระแสร์โสมโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอดิศรมีคมโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอริยาชมพูโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอำพลแสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจีระศักดิ์รวยสันเที๊ยะโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐรินดาสายกระสุนโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐชยาวิชาดีโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนเดชทองประเสริฐโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์