รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๔๐๐๑๔ - วัดซำตาโตง
ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 141 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัฐบุญมาศโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2อุดมศึกษาครูนางสาวสุพัฒตรากงล้อมโรงเรียนบ้านซำตาโตงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเฉลิมเกียรติบุญเลี้ยงโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัฒน์อารีย์วงศ์โรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญากรณ์สุวรรณสพโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพนากรนาคงามโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรชฏพวงมาลีโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิญญายะกองแก้วโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรพรรดิ์น้อยคำผุยโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทมณีนามขุนโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรวุฒิสาลีธีโรงเรียนบ้านชำเบ็งวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปาราเมศพุฒพิมพ์โรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภคพลนวลจันทร์โรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยประดิษฐ์ดวงน้อยโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิทองแต้มโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพเก้าศรีคูณโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนริชศราทาระพิมพ์โรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุริยาคำแน่นโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอธิศีลศิลป์ประกอบโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิชญาแจ้งจิตต์โรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์คำแน่นโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑารัตน์นวลแย้มโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒน์แก้วประดับโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติกรศิริมาโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัชปภาคำประเสริฐโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาสังข์ทองโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชานันท์ญาณศิริโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยรัตน์สังข์ทองโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรโชติเทียนทองโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปกรณ์เกียรติทางามโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมธคำมุงคุลโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรภรณ์ตันสายโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญาขรรค์แก้วโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิภาดาทองแย้มโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริยากรเจริญสว่างโรงเรียนบ้านชำม่วงวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐณกรนวลแย้มโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากูลสืบสอนโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธฤตภักดีโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณีรัตน์กมลโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุภัทรเทียนอ่อนโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรนันท์เทียนย้อยโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฉัตรชัยมณฑาโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรอักษรศรีโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทกรก่องนอกโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภาระดีสิงห์เย็นโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัฒน์ชรวาสนิตุธรโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุตนันท์ดีทองเพนาโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายออมสินวิสายานโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิณห์นิภาแซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวราเทียนอ่อนโรงเรียนบ้านโคกเจริญวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ