รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๓๙๐๐๑ - มมร.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนิรมลพายุบุตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคณาธิปเสริมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชฎาพรโสมณวัตรโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปรียานุชศรีระษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาเรียบผาโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธนัชชาสำรวมรัมย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลลินีค่ำโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศิริกัลยาสวาสดิ์วงค์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนุเดชธงชัยโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
10อุดมศึกษาป.ตรีนายพนากรเลียงมนตรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบวรศักดิ์ปกป้องโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกัญญารัตน์เจ้าอินทร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทัศนานิยมธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลฉลาดแย้มโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาสินีสีดาบุญมาโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิภาวินีใหญ่สมพงษ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธเมธบุญบุลาโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
18อุดมศึกษาป.ตรีนายอภิเดชวงษ์อุทามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะพลแสงผลโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจุรารัตน์พลมาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐพรแก้วทองโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
22อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววารุณีโคตรพัฒน์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญชนกสุโขรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
24อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสกุลทิพย์งามศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสกลวัฒน์วิเศษแก้วโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชาดาพันธ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาลิตาไตรยสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร