รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๓๙๐๐๑ - มมร.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปฏิญญาทองโสมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปราโมทย์โสมณวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวันชัยบุญสวาทโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุนิชถาร์อุตะมะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิกานต์วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศศิธรพันโยธามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสถียรพงษ์ชิณศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
8อุดมศึกษาป.ตรีนายอัมรินทร์จันทมาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิระภัทร์ผกาทองโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุพัตราเคยชินมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระบุญสวาทโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมณฑกานต์พันธ์สอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนฤมลคูหล้าโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
14อุดมศึกษาป.ตรีนายพงษ์พิสิทธิ์โคตรสมบัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประภาภรณ์สาครรัตน์โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
16อุดมศึกษาป.ตรีนายชัยชนะพลอยบุตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
17อุดมศึกษาป.ตรีนายลิขิตรักษาพิกุลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศักดิ์ดาไพศาลวันโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภโชคโพธิ์คำโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
20อุดมศึกษาป.ตรีนายพงษ์พิทักษ์โพธิ์รองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอมรศักดิ์แก้วทองโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมววัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
22อุดมศึกษาป.ตรีนายธันวาทองวรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
23อุดมศึกษาป.ตรีนางจิตรตราเชื้อวณิชย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
24อุดมศึกษาป.ตรีนางอัญชลีกริ่มวิรัตน์กุลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธนัญญามุละสิวะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
26อุดมศึกษาป.ตรีนายณัฐพงค์พันธ์พฤกษ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
27อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุนิสาทองโพธิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
28อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศศิธรเปลือยหนองแข้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
29อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศิริรัตน์แสนพลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
30อุดมศึกษาป.ตรีนายอานนตรีประสมสุขมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
31อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปภาดาขันเงินมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
32อุดมศึกษาป.ตรีนายธเนศมาตยะขันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
33อุดมศึกษาป.ตรีนายออมสินศรีจันทร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
34อุดมศึกษาป.ตรีนางอนงค์เพียรดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร