รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๓๗๐๔๓ - โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณมงคลวันสีหาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิชุดาคำจงใจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอริสาคำจันลาดโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกาญจนาพรนิลไชย์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญญาณัฐเมฆคลีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงณัฐติกานต์ศรีพลรสโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอารียาตรีเมฆโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญจนาเวบ้านแผ้วโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาณัฐสุทธิประภาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีระภัทรสายรัตน์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภาวินีแสงจันทร์ศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิศรุตแสงสมศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสหรัฐทองโสมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอัจฉราพรวัดเวียงคำโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแอนนานาคำแยกโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกนิษฐากุลสุวรรณ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลชนกยาจันทาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรรณิการ์จันทร์ดีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลยารัตน์ดวงบุบผาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิกานต์ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณภัทรแสนรังค์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิชชาทรอรัญแลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภาวิณีคำจงใจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเยาวภาเสริฐวิชาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลภัสธรอ่อนนวนโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิจิตรตราวงศ์อนุโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรชัยวะลัยใจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุรางคณาวันสีหาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเอมิกาปิ่นบุตรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจณาวดีถาจอมคำโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทยากรสมหวังโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทักษ์ดนัยกุลสุวรรณโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิธยาภรณ์อัตวิชาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรันย์แสงทองโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอาทิตย์เกตุภูวงศ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด