รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๓๗๐๑๔ - โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิติยาภรณ์แสวงสายโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระวัฒน์มูลวรรณโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมีนานาคำแยกโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัตนกรศรีสุขโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาจันทะคะมุดโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงษ์พวงผกาโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยศกรโคตสินโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยุรนันท์เครือเอี่ยมโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวศินบุญทิพย์โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวัฒน์ศรีดีโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทีปกรเนินแสงโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนเดชเสาเวียงโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพคุณมูลวรรณ์โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาบุตรพรมโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิธรรมศิริโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพลอยไพรลินแสงสุดโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพงศ์ชายสวัสดิ์โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกศรินทร์มั่นจิตโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชินันพรทองเฟื้องโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตดุจนาคีโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนทรัพย์ดุจนาคีโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ลภัสลาดหนองขุ่นโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนัญญาทาเงินโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมรกตโนนุตโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุนิษาบุระณะกิติโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนาวินวะชุมโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรุณรัตน์เจริญสังข์โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแอลลิซ ไอรีนนิสคาเนนโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนิษฐาพรษาโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษฎ์หิรัญสุภาผลโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญารัตน์ขันทวีโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิณัฐตาเพ็งพลาโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทรไชยแสงโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานิศขันทวีโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนิตพลธรรมสารโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชรินทร์ทศพรโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิศาหอมแสงโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภาสภูศรีฤทธิ์โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธินุวัฒน์กิติลาภโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนวพลภูประธรรมโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรภัทรใจอุ่นโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูรีสอดศรีโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศีลธรรมสุภาคำโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชัญญาอินทะสืบโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชิตทองเฟื่องโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิพัทธ์ดุจนาคีโรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด