รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๓๗๐๐๙ - โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินตราคำวงศ์โรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์สิมชาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติภัทรวิเศษอุตรโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรดำแก้วโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกรณ์บุญมาโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชศักดาดุจนาคีโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาณิสราโทสูงเนินโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลาทรประเสริฐก้านตงโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ลภัสอัตวิชาโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรานิษฐ์คิดรักเมืองโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธีรุมชิงโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรากรภูมิลีโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรารัตน์ช่างยันต์โรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอชิรวิชญ์สุธาวาโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกทิพย์ประทุมชัยโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลิตรเหมือนใจโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติมาทาระพันธ์โรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรตรีโอษฐ์โรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาลิตาเจนชัดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยวัฒน์ทิพชราโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์นภัทรโกมินทร์โรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรวดีชอบทำทานโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์ทิพชราโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูรินทร์ทวีศรีโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวัชราภรณ์จันทร์นครโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรายุทธดำแก้วโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิชัยสมสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโสภาเมืองนามโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษดาดุจนาคีโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตพงศ์โพธิ์สูงเหลาโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราภรณ์ดิษฐวิเศษโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชยธิดานิตุธรโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดารัตน์รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยิ่งเจริญโพธิ์สูงส่งโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรรณชัยไพโสภาโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญาจันทะคัดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศรายุทธบุญคีรีโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุธกองประมูลโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุวิภาณีสุธาวาโรงเรียนบ้านคำโพนสูงวัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด