รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๓๔๐๐๑ - มมร. วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 88 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนายจตุรงค์อุดมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิมพ์พิชชาพรมภักดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววราภรณ์ชนะโยธามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุรางคณาเตียวยืนยงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
5อุดมศึกษาป.ตรีนายพลวัตลิพลทามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
6อุดมศึกษาป.ตรีนายจักรภัทรอุทามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสิรภัทรสุโพธิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกาญจนามูลจันทีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
9อุดมศึกษาป.ตรีนายธนพงศ์กองแก้วมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
10อุดมศึกษาป.ตรีนายสุภรัชต์โนนโม้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
11อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเจนจิราศิริศิทวนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศุฬารันณ์ปิลันธนสุทธิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
13อุดมศึกษาป.ตรีนายมิติชัยวงชาเลื่อนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนพมาศมีโพธิ์กลางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
15อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุภาพรมะลาศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุทธิดาปิดตาทะนังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
17อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพัชรีเชื้อกุลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
18อุดมศึกษาป.ตรีนายธนวัฒน์ชำนาญมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
19อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศุธิดาสีสมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกฤษณาจิรังดามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
21อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิลาวรรณพรมศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
22อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุวนันท์ศรีไชยามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
23อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรุ่งอรุณเจริญลามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
24อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรัชฎาภรณ์หมอกชัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
25อุดมศึกษาป.ตรีนายนุติทัศน์วรรณพุฒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
26อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอภิรดีศรีเสาว์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
27อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปริศนาโยประทุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
28อุดมศึกษาป.ตรีนายภาคภูมิไชยชาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
29อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววนารัตน์อบปิ่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
30อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเจนนภาหาญโงนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
31อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทิพย์วดีหมื่นกันยามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
32อุดมศึกษาป.ตรีนายนิติศักดิ์นาเมืองรักษ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
33อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปนัดดาศรีภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
34อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปภัสราภรณ์อันทะปัญญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
35อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวภาวิณีวงษ์กันหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
36อุดมศึกษาป.ตรีนายพัชรไกรเเจ่มมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
37อุดมศึกษาป.ตรีนายธนพลซุยใจทัศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
38อุดมศึกษาป.ตรีนายมนตรีแก้วพิมพามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
39อุดมศึกษาป.ตรีนายภูบดินทร์เดชประสาทมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
40อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจินตนาคำสีทา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
41อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศรัญญาแก้วปัดตามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
42อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจุฬารัตน์พิมพ์วงค์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
43อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวชลุตาพลศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
44อุดมศึกษาป.ตรีสิบตำรวจโทภัทรพลพิมลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
45อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปิยะดาแสนวังสีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
46อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนิลาวรรณหล้าดอนดู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
47อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวไพรินทร์งับแสนสามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
48อุดมศึกษาป.ตรีนายณรงค์ศักดิ์วงษาสืบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
49อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอัจฉรียาจุรารักษ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
50อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุพรักษ์โสทองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น