รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๓๔๐๐๑ - มมร. วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 224 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนายอภิสิทธิ์กมลขันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
2อุดมศึกษาป.ตรีนายสุเมธกองพลพรหมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอรวรรณกัณหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุพัสตรากาบพังเทียมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจิรัชญากิ่งพลอยเดิมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฉันทพิชญากุยแก้วพะเนาว์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
7อุดมศึกษาป.ตรีนายฐาปกรณ์กุลขุนทดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
8อุดมศึกษาป.ตรีนายลัทธพลกุลด้วงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจุฬาลักษณ์ก้อนคำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
10อุดมศึกษาป.ตรีนายสรรธรก้อนวิมลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
11อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศรัญญาขวัญถาวรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
12อุดมศึกษาป.ตรีนายธนวัตขันคำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
13อุดมศึกษาป.ตรีนายพีระยุทธขานชามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรำไพขำผามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
15อุดมศึกษาป.ตรีนายณัฏฐ์ปวันขำวิบูรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
16อุดมศึกษาป.ตรีนายวุฒิชัยขุนด่านซ้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
17อุดมศึกษาป.ตรีนายอาทิตย์คนเพียรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
18อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนภาพรคำบอนพิทักษ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
19อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอรอุมาคำสำโรงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปาณิสราคำสิงห์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
21อุดมศึกษาป.ตรีนายกิตติรัตน์คำหงษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
22อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอารียาคุณทะวงษ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
23อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนิตศราคุณเจริญมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
24อุดมศึกษาป.ตรีนายอัษฎาวุธคุ้มสุวรรณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศศิธรงอกงามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
26อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฟาริดาจงภักดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
27อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฐริกาจงรักษ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
28อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอภิชญาจวนสางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
29อุดมศึกษาป.ตรีนายเทียนชัยจันทรัตน์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
30อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอุษณีย์จันทร์ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
31อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกิตธิยาจันทะเสนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
32อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสโรชาจารมัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
33อุดมศึกษาป.ตรีนายประสิทธิ์จ้อจอหอมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
34อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุกันยาชมภูเพชรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
35อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสกุลกาญจน์ชัยดำรงค์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
36อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฉิมลักษณ์ชัยพิมพามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
37อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมนตาชัย​มหา​มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
38อุดมศึกษาป.ตรีนายจักรรินทร์ชาญกันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
39อุดมศึกษาป.ตรีนายคงกระพันชาญประเสริฐมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
40อุดมศึกษาป.ตรีนายสุรชัยชาภูพัตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
41อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอภิสมาชินพะวอมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
42อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิสุดาชูเสนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
43อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวชนิสราฐาโอษฐ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
44อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเมณิชชาณ หนองคายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
45อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวบุษกรดอนโมงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
46อุดมศึกษาป.ตรีนายฐานทัพดีหมั่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
47อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวโชติกาด้วงอินทร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
48อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกนกกรด้วงเเพงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
49อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฐิติมาตรียะโชติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
50อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสายชลตะบานขวามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น