รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๗๒๐๐๑ - วัดดอนรัก
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุทธิพงษ์เฉลิมภาณุวํโสวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
2พระพงษ์เทพขุนเจริญสิริปญฺโญวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
3พระวิททวัฒน์ชุมวงค์กิตฺติปญฺโญวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
4พระอุดมศักดิ์วงศ์กระจ่างอนาลโยวัดประดิษฐ์สโมสรคณะจังหวัดสงขลา
5พระแสนบุญมุสิกสินธุ์เขมํกโรวัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดสงขลา
6พระแอบโกศลรตนวณฺโณวัดแกล้วทรงธรรมคณะจังหวัดสงขลา
7พระศุภชัยหนูแท้สุเขฐิโตวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
8พระสุรเดชจินพลปภสฺสโรวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9สามเณรชัชวาลวุฑฒะกุลวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10สามเณรปัณณธรสวัสดีวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11สามเณรณัฐพลบัวแก้ววัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12สามเณรชญานนท์จอมบดินทร์วัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13พระถนอมศักดิ์แก้วมณีจารุธมฺโมวัดเขารามคณะจังหวัดสงขลา
14สามเณรปฐมพงศ์ชาลีพุทธพงศ์วัดท้ายยอคณะจังหวัดสงขลา
15พระพิพัฒน์อุตตมะปรากรมฐิตปุญฺโญวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดสงขลา
16สามเณรสุรเดชเดชะโชติมหาปุญฺโญวัดดอนรักคณะจังหวัดสงขลา
17พระสุวัฒน์จันทวิมลปุญฺญธมฺโมวัดดอนรักคณะจังหวัดสงขลา
18พระสมุห์รุ่นแก้วทองนาถปุญฺโญวัดบูรณารามคณะจังหวัดสงขลา
19พระปกรณ์นุชม่วงสมาจาโรวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
20พระสมบัติชโลธรโฆสิโตวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
21พระโชคศิริห่อนพเก้าโชติโกวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
22พระสมจิตรมากผลนาถกโรวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
23พระวุฒิศาลนวลวันถาวโรวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24พระวิทวัฒน์พานิชฐิตมโนวัดกุมภีลบรรพตคณะจังหวัดสตูล
25พระประคองดำประสงค์จิตฺตกาโรวัดกุมภีลบรรพตคณะจังหวัดสตูล
26พระณรงศักดิ์สิทธสารขนฺติสาโรวัดกุมภีลบรรพตคณะจังหวัดสตูล
27พระสุรเดชเอียดสุยธมฺมเตโชวัดจรณารามคณะจังหวัดพัทลุง
28พระรติกรณ์สุวรรณะธมฺมโชโตวัดตรีมิตรคณะจังหวัดยะลา
29พระนรินทร์คำทุยสามตฺถิโกวัดยะลาธรรมารามคณะจังหวัดยะลา
30พระธงชัยสุริพรหมคนฺตสีโลวัดยะลาธรรมารามคณะจังหวัดยะลา
31พระอาวิชิตชัยสังขาพลนริสฺสโรวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา