รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๗๒๐๐๑ - วัดดอนรัก
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 83 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฐิติช่วยจันทร์อภินนฺโทวัดบูรณารามคณะจังหวัดสงขลา
2พระสามารถช่างสันมหาปุญฺโญวัดควนไม้ไผ่คณะจังหวัดสงขลา
3พระทวีศักดิ์แก้วสุขใสจิรสีโลวัดโรจนารามคณะจังหวัดสงขลา
4พระวรวุธเทพหนูชยธมฺโมวัดโรจนารามคณะจังหวัดสงขลา
5พระกฤตธนาสีวันนาฐิตคุโณวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสงขลา
6พระวิชิตภูขาวสนฺตกาโยวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสงขลา
7พระเล็กมณีอภโยวัดนาหมอศรีคณะจังหวัดสงขลา
8พระภิเชตสีแก้วสีลเสฏฺโฐวัดนาหมอศรีคณะจังหวัดสงขลา
9พระจรินทร์ชีวพัฒนากรญาณิสฺสโรวัดตาแปดคณะจังหวัดสงขลา
10พระวัฒนาหลิมสกุลวฑฺฒโนวัดบางหรอดคณะจังหวัดสงขลา
11พระณัฐวุฒิแก้วบริสุทธิ์สิริปุญฺโญวัดบางหรอดคณะจังหวัดสงขลา
12พระประทีปคงเย็นชยธมฺโมวัดจากคณะจังหวัดสงขลา
13พระภัทรพงษ์แสงแก้วรตนโชโตวัดประดิษฐ์สโมสรคณะจังหวัดสงขลา
14พระพิษณุแซ่ลิ้มวิชโยวัดเขาล้อมคณะจังหวัดสงขลา
15พระธนาแสงประสิทธิ์ลาภเสฏฺโฐวัดดีหลวงนอกคณะจังหวัดสงขลา
16พระเทพฤทธิ์มณีศรีกิตฺติกาโรวัดป่าขวางคณะจังหวัดสงขลา
17พระวันชัยพวงศรีฐิตปุญฺโญวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
18พระผดุงอินทร์ธิวงศ์ธมฺมวโรวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
19พระเอกชัยอนุสารอายุวฑฺโกวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
20พระฉัตท์ทัตดำอำไพอติสโยวัดปทุมธาราวาสคณะจังหวัดสงขลา
21พระณัฐธสันต์วานิชาชีวะกมโลวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
22พระสุทินทิศคำนวนสุทินฺโนวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
23พระอนิวัติสุขสวัสดิ์สิริสุวณฺโณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
24สามเณรภานุวัฒน์แสนกล้าวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
25สามเณรไทรทองทิศคำนวนวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
26สามเณรก้องพจน์ตามพานนท์วัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
27สามเณรวันปิยะบัวแก้ววัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
28สามเณรปฏิภาณโคตรพันธ์วัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
29สามเณรณัฐนันท์ขวัญทองวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
30สามเณรเอกภพกุลโฮงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
31สามเณรเอกภพเทพวงศ์วัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
32สามเณรจุฑาวัชรมีแสงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
33สามเณรสุทาทรฉายศรีวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
34สามเณรอานนท์เลขขำวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
35สามเณรพีรวุฒิโสเสมอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
36สามเณรกิตติธัชมูลเวียงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
37สามเณรรัฐนนท์ณ กาศวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
38สามเณรธนาวัฒน์เกิดแก้ววัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
39สามเณรศิลาอินพันธ์วัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
40สามเณรณรงค์ศักดิ์ชิ้นฟักวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
41สามเณรนฤเบศรอดสุวรรณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
42สามเณรธนัฐภูมิสินใจคำวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
43สามเณรธีรวัฒน์พงศ์ชูศรีวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
44สามเณรธีรวัฒน์ศรีมายาวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
45สามเณรสุทธิภัทรโกสารัมย์วัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
46พระแสนยศบัวสินมหฺพพโลวัดเขารามคณะจังหวัดสงขลา
47พระใบฎีกาเอกรินทร์สุขธรสุเมโธวัดสามกองคณะจังหวัดสงขลา
48สามเณรลาภศักดิ์หนูศักดิ์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดสงขลา
49สามเณรภูริทัตสุเสนาวัดดอนรักคณะจังหวัดสงขลา
50สามเณรธวัชชัยคงบกวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา