รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๗๐๐๐๑ - วัดควนกะไหล
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชนะเกิดกอบอธิปุญฺโญวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
2พระอภิชาติศิริรักษ์อนุตฺตโรวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
3พระเจษฎาประสพมิตรธมฺมปาโลวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
4พระภูรัวัฒน์นวลจันทร์จิตฺตปาโรวัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดพังงา
5พระทองยศกุลสุวรรณยโสธโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
6พระวินัยเหมือนเทศสุภาจาโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
7พระปุญญฤทธิ์ห่อวงศ์สกุลอธิปุณฺณโพธิวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
8พระเอกลักษณ์พรหมวันดีสุเมโธวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
9พระวรากรจำปางามถิรจิตฺโตวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
10พระสุทธิพงศ์บุญสะอาดจิรวฑฺโฒวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดระนอง
11พระธีรพลท้องที่จิณฺณธมฺโมวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
12พระภานุเดชทองตากมหาลาโภวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
13พระนนทวุฒิเหมทานนท์กตปุญฺโญวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
14พระชุติมันต์ตันรัตนพิทักษ์อธิจิตฺโตวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
15พระสัจจพลเปรมนิยาชุติปญฺโญวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
16พระมงคลศิริรพันธุ์พิสิฐกุลอภิมงฺคโลวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
17พระพรชัยสุขแก้วอคฺคจิตฺโตวัดไม้ขาวคณะจังหวัดพังงา
18พระบุญญฤทธิ์หงษ์ทองปิยธมฺโมวัดป่าปลายคลองคณะจังหวัดระนอง