รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๗๐๐๐๑ - วัดควนกะไหล
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมงคลศิริรพันธุ์พิสิฐกุลอภิมงฺคโลวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
2พระสัจจพลเปรมนิยาชุติปญฺโญวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
3พระชุติมันต์ตันรัตนพิทักษ์อธิจิตฺโตวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
4พระภานุเดชทองตากมหาลาโภวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
5พระพรชัยสุขแก้วอคฺคจิตฺโตวัดไม้ขาวคณะจังหวัดพังงา
6พระทองยศกุลสุวรรณยโสธโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
7พระปุญญฤทธิ์ห่อวงศ์สกุลอธิปุณฺณโพธิวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
8พระวินัยเหมือนเทศสุภาจาโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
9พระเจษฎาประสพมิตรธมฺมปาโลวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
10พระนนทวุฒิเหมทานนท์กตปุญฺโญวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
11พระธีรพลท้องที่จิณฺณธมฺโมวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
12พระวรากรจำปางามถิรจิตฺโตวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
13พระภูรัวัฒน์นวลจันทร์จิตฺตปาโรวัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดพังงา
14พระอภิชาติศิริรักษ์อนุตฺตโรวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
15พระชนะเกิดกอบอธิปุญฺโญวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
16พระเอกลักษณ์พรหมวันดีสุเมโธวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
17พระบุญญฤทธิ์หงษ์ทองปิยธมฺโมวัดป่าปลายคลองคณะจังหวัดระนอง
18พระสุทธิพงศ์บุญสะอาดจิรวฑฺโฒวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดระนอง