รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๗๐๐๐๑ - วัดควนกะไหล
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภานุเดชทองตากมหาลาโภวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
2พระพรชัยสุขแก้วอคฺคจิตฺโตวัดไม้ขาวคณะจังหวัดพังงา
3พระทองยศกุลสุวรรณยโสธโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
4พระปุญญฤทธิ์ห่อวงศ์สกุลอธิปุณฺณโพธิวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
5พระมงคลศิริรพันธุ์พิสิฐกุลอภิมงฺคโลวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
6พระสัจจพลเปรมนิยาชุติปญฺโญวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
7พระชุติมันต์ตันรัตนพิทักษ์อธิจิตฺโตวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
8พระบุญญฤทธิ์หงษ์ทองปิยธมฺโมวัดป่าปลายคลองคณะจังหวัดระนอง
9พระวินัยเหมือนเทศสุภาจาโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
10พระเจษฎาประสพมิตรธมฺมปาโลวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
11พระนนทวุฒิเหมทานนท์กตปุญฺโญวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
12พระธีรพลท้องที่จิณฺณธมฺโมวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
13พระสุทธิพงศ์บุญสะอาดจิรวฑฺโฒวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดระนอง
14พระวรากรจำปางามถิรจิตฺโตวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
15พระภูรัวัฒน์นวลจันทร์จิตฺตปาโรวัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดพังงา
16พระอภิชาติศิริรักษ์อนุตฺตโรวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
17พระชนะเกิดกอบอธิปุญฺโญวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
18พระเอกลักษณ์พรหมวันดีสุเมโธวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา