รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๗๐๐๐๑ - วัดควนกะไหล
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนนทวุฒิเหมทานนท์กตปุญฺโญวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
2พระธีรพลท้องที่จิณฺณธมฺโมวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
3พระภูรัวัฒน์นวลจันทร์จิตฺตปาโรวัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดพังงา
4พระสุทธิพงศ์บุญสะอาดจิรวฑฺโฒวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดระนอง
5พระสัจจพลเปรมนิยาชุติปญฺโญวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
6พระวรากรจำปางามถิรจิตฺโตวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
7พระเจษฎาประสพมิตรธมฺมปาโลวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
8พระบุญญฤทธิ์หงษ์ทองปิยธมฺโมวัดป่าปลายคลองคณะจังหวัดระนอง
9พระภานุเดชทองตากมหาลาโภวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
10พระทองยศกุลสุวรรณยโสธโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
11พระวินัยเหมือนเทศสุภาจาโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
12พระเอกลักษณ์พรหมวันดีสุเมโธวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
13พระพรชัยสุขแก้วอคฺคจิตฺโตวัดไม้ขาวคณะจังหวัดพังงา
14พระชุติมันต์ตันรัตนพิทักษ์อธิจิตฺโตวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
15พระชนะเกิดกอบอธิปุญฺโญวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
16พระปุญญฤทธิ์ห่อวงศ์สกุลอธิปุณฺณโพธิวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
17พระอภิชาติศิริรักษ์อนุตฺตโรวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
18พระมงคลศิริรพันธุ์พิสิฐกุลอภิมงฺคโลวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต