รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๗๐๐๐๑ - วัดควนกะไหล
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเจษฎาประสพมิตรธมฺมปาโลวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
2พระเอกลักษณ์พรหมวันดีสุเมโธวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
3พระชนะเกิดกอบอธิปุญฺโญวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
4พระอภิชาติศิริรักษ์อนุตฺตโรวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
5พระภูรัวัฒน์นวลจันทร์จิตฺตปาโรวัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดพังงา
6พระวรากรจำปางามถิรจิตฺโตวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
7พระสุทธิพงศ์บุญสะอาดจิรวฑฺโฒวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดระนอง
8พระธีรพลท้องที่จิณฺณธมฺโมวัดป่าสวนงามคณะจังหวัดพังงา
9พระนนทวุฒิเหมทานนท์กตปุญฺโญวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
10พระภานุเดชทองตากมหาลาโภวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดพังงา
11พระวินัยเหมือนเทศสุภาจาโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
12พระบุญญฤทธิ์หงษ์ทองปิยธมฺโมวัดป่าปลายคลองคณะจังหวัดระนอง
13พระชุติมันต์ตันรัตนพิทักษ์อธิจิตฺโตวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
14พระสัจจพลเปรมนิยาชุติปญฺโญวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
15พระมงคลศิริรพันธุ์พิสิฐกุลอภิมงฺคโลวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
16พระปุญญฤทธิ์ห่อวงศ์สกุลอธิปุณฺณโพธิวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
17พระทองยศกุลสุวรรณยโสธโรวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
18พระพรชัยสุขแก้วอคฺคจิตฺโตวัดไม้ขาวคณะจังหวัดพังงา