รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประเสริฐบุญช่วยธมฺมปาโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
2พระอนันท์นุ้ยบ้านควรมารชิโนวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
3พระกนกวัฒน์เชิงไชยปภากโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
4พระศุภชัยสมประสงค์สุภชโยวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
5พระพีรพงศ์กูรมะสุวรรณโรจนวํโสวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
6พระจิรศักดิ์ไฝรัดถังจิรวฑฺฒโนวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
7พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
8พระศุภกิจธีรวิสุทธิ์ปญฺญาธโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
9พระสัญชัยฤทธิ์ดุปญฺญาปสุโตวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
10พระไกรวิชญ์คมขำสนฺตมโนวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
11พระวิสูตรพัฒชะนะสนฺติธมฺโมวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
12พระอรรถพรหนูทิพย์ชยวโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
13พระวิสุทธิ์ผลสุขธมฺมธโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
14พระวิชายุตม์จันทร์สุริย์ธมฺมธีโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
15พระโสภณวงศ์เอื้อภักดีกุลจิตวํโสวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
16พระสมศักดิ์พัฒชะนะธมฺมทีโปวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
17พระพรมมาโฮหนูขนฺติธมฺโมวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
18พระแหวนสีมาตย์กุสลจิตฺโตวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
19พระนรินทร์เมินดีอุตฺตรภทฺโทวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
20พระเมธารัชต์ภัทร์ธรานุสรณ์ตุฎฺฐจิตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
21พระศุภนัฐเห็นดีนมุนิวํโสวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
22พระชุติภูมิเห็นดีนสุธมฺโมวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
23พระธนศักดิ์อนันตเมฆชาคโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
24พระธวัชชัยสมหวังเตชปุญฺโญวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
25พระอมรศักดิ์สมทรงวรญาโณวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
26พระสมศักดิ์มากชิตสุกิจฺโจวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
27พระบรรจงสิ้นทุกข์ยโสธโรวัดท่าทองคณะจังหวัดชุมพร