รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๔๐๐๑ - วัดพระมหาธาตุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรหมมาตร์เลิศบุรุษพฺรหฺมจาโรวัดพระมหาธาตุฯคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
2พระคำแหงศิลปธนูสุวฑฺฒนเมธีวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
3สามเณรณัฐการณ์ศรีสุวรรณวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
4สามเณรกิตติพัฒน์ไข่ช่วยวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
5สามเณรวัชรินทร์อุตรนาควัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
6สามเณรทัศน์พลนาคีเภทวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
7สามเณรภูวดลไหวไววัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
8สามเณรธนากรตลึงเพชรวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
9สามเณรพงศธรโคตรคำวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
10สามเณรเอกราชอาจหาญวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
11สามเณรอวยพรชัยชัยขันธ์วัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
12สามเณรวิทยากลิ่นมาลีวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
13พระกิตติศักดิ์เมืองนามสุมโนวัดสวนป่านคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
14พระจิรายุเพ็ชรลุอาภสฺสโรวัดสวนป่านคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
15พระสันติพงค์เมืองโตเตชธมฺโมวัดศรีทวีคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
16สามเณรศุภชัยดิษแก้ววัดมะม่วงปลายแขนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
17พระปลัดประจวบขวัญทองเตชปญโญวัดท่าแพคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
18พระเดโชโสพรรณรัตน์วรกิจฺโจวัดท่าโพธิ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
19พระสนั่นสิงห์นุ้ยอตฺตสาโรวัดมุจลินทราวาสคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
20พระชัยรัตน์พันธ์มุสิกสาทโรวัดหนองนกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
21พระศิริเกิดใบธมฺมสโรวัดวังม่วงคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
22พระธนาธิปอินทนูอาทโนวัดวังม่วงคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
23พระมนิตย์ธรฤทธิ์วิสุทฺโธวัดวังม่วงคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
24พระพัฒนพงศ์สุขิตานนท์ญาณวีโรวัดคงคาวดีคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
25พระธนโชติถูกต้องวิโรจโนวัดรามประดิษฐ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
26พระนครตัณฑวัชน์ขนฺติโกวัดพิศาลนฤมิตรคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
27พระวัชรินทร์รามรถโอภาโสวัดพระอานนท์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
28พระวัชระรามรถอรุโณวัดพระอานนท์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช