รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๔๐๐๑ - วัดพระมหาธาตุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพลรักสินธุกตพโลวัดพระมหาธาตุฯคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
2สามเณรจักรกฤษบุตรศิลาวัดพระมหาธาตุฯคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
3สามเณรบุญพรรณหวามาวัดพระมหาธาตุฯคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
4พระอนวิทย์เรืองขนาบวฑฺฒนลาโภวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
5สามเณรนันทยศพูลสวัสดิ์วัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
6สามเณรอรรถพลบุญชาติวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
7สามเณรอภิรักษ์จันทร์รอดวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
8สามเณรอภิวัฒน์สุขยืนวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
9สามเณรกิตติศักดิ์ขุนดำวัดพระนครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
10พระแอ้วทองโสมาสชินฺวโรวัดเพชรจริกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
11พระสวัสดิ์เทพราชโอภาโสวัดเพชรจริกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
12สามเณรรฐนนท์บุญรอดวัดชลเฉนียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
13สามเณรภูเบศวร์ยอดศรีวัดชลเฉนียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
14พระอนวัชสุวัฒโนอนวชฺโชวัดศรีทวีคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
15สามเณรชนะชัยเพชรรัตน์วัดศรีทวีคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
16พระเกียรติศักดิ์อมรสูนฐานวโรวัดมะม่วงปลายแขนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
17สามเณรณัฐวัฒน์รัตนพงศ์วัดมะม่วงปลายแขนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
18พระอิทฐพลศรีกลับอิทฺฐพโลวัดท่าโพธิ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
19พระจีรพงส์ยีนยาวสญฺญจิตฺโตวัดท่าโพธิ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
20พระศุภกรทัศนโกวิทปญฺญาคโมวัดท่าโพธิ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
21พระสมชัยโกละกะปสนฺโนวัดท่าแพคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
22สามเณรสรยุทธคุระจอกวัดท่าแพคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
23สามเณรพงศ์สวัสดิ์บัวหลวงวัดท่าแพคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
24สามเณรณัฐวุฒิทองฝากวัดท่าแพคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
25สามเณรณัฐพงศ์ทองฝากวัดท่าแพคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
26สามเณรเจตน์นิพัทธ์กาญจนรงค์วัดมะม่วงทองคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
27พระสิธิภัทรผกามาศสุทฺธิจิตฺโตวัดท่านครคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
28พระขจรศักดิ์แซ่อุ่ยปุณฺณชโยวัดตรีนิมิตรคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
29พระพฤกษ์นริษฐ์จอมมาลัยสิริปญฺโญวัดเพ็ญมิตรคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
30พระยงยุทธ์จันทรเกสฺสโรวัดเพ็ญมิตรคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
31พระธีรศักดิ์สุวรรณะจิตฺตปญฺโญวัดเกาะเทวดาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
32พระพงศกรจันทร์แก้วปภสฺสโรวัดเพ็ญญาติคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
33พระณัฐพสิษฐิ์แย้มจิตรปภสฺสโรวัดรามประดิษฐ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
34พระธีระยุทธขาวรอดสุจิตฺโตวัดศรีพิบูลย์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
35พระสิทธิศักดิ์จากระโนดนาถธมฺโมวัดศรีพิบูลย์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
36พระจิตรกรเขียวรอดอคฺคจิตฺโตวัดพระอานนท์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
37พระชัชวาลขำพันธ์ฐิตธมฺโมวัดธงทองคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
38สามเณรสรศักดิ์คงชาติวัดเจริญธรรมมารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
39สามเณรลัทธพลพรหมศรีวัดเจริญธรรมมารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
40สามเณรอานนท์ระกำดวงวัดไสมะนาวคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
41พระใบฎีกาเจริญศรีกฤษณ์ปิยสีโลวัดเทพนิมิตคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
42พระอานนท์หวังแก้วอชิโตวัดโทเอกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
43พระเกรียงศักดิ์คงฉ้องสุวโจวัดพรหมมัญพงศารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
44พระธนพรแก้วฉิมกตปุญฺโญวัดบางหว้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช