รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๓๐๐๑ - วัดคลองวาฬ
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเสนาะเดชะสนฺตจิตฺโตวัดป่าวไลยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระแสวงสร้อยทองเหมโกวัดเพชราวุธคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระนพดลเพชรหึงคุณงฺกโรวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระสมคิดมีวรรณะสมจิตฺโตวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระอรชุนเกิดลาภอรินฺทโมวัดถ้ำเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระยุทธชัยตั้งหมั่นกิจโชติโยวัดถ้ำเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระพยุงนิวาสบุตรกาญฺจนธโรวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระประพันธ์สัตย์ซี่ออภิพันโธวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระเรวัติฤทธิ์สนธ์สุปภาโควัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10สามเณรทินภัทร์โพธิ์ทองวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11สามเณรกฤษณะชาลาไกวัลวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12สามเณรอรรถกรแป้นใหญ่วัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13สามเณรสราวุธจันสุขวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14สามเณรสุริยะลมัยวรรณ์วัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15สามเณรภาสกรพรหมมาศวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16สามเณรธาวินสังข์เพิ่มวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17สามเณรธันวาสังข์เพิ่มวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18สามเณรกัลยกรทรัพย์นองวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19สามเณรณัฐพลอยู่กำเนิดวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20สามเณรประกฤษฏิ์เพ็งธรรมวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระนิพลพงษ์จิตภักดิ์มุทุจิตฺโตวัดเขาโปร่งใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระรัตตพลพลอยเกลื่อนฐานุตฺตโรวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระสมชายทองบางใบอคฺคชาโยวัดหนองกุ่มคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์