รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๐๐๐๑ - วัดอมรินทราราม
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศรัณยพัชร์สมัยสมภพกตกิจฺโจวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
2พระณัฐกิตติ์จันทราสุภกิจฺโจวัดอมรินทรารามคณะจังหวัดราชบุรี
3พระพยุงศักดิ์สายวงศ์มหาสกฺโกวัดสัตตนารถปริวัตรคณะจังหวัดราชบุรี
4พระภะคินณัชพงศ์ติณณเดชวรโชติสุภกิจฺโจวัดสัตตนารถปริวัตรคณะจังหวัดราชบุรี
5พระจิรายุแสงอากาศสมงฺคิโกวัดเขาถ้ำกุญชรคณะจังหวัดราชบุรี
6พระชาญชัยคำตุ้ยจนฺทสาโรวัดเขาถ้ำกุญชรคณะจังหวัดราชบุรี
7พระสุวัฒน์ยิ้มแย้มกนฺตปญฺโญวัดเขานกกระจิบคณะจังหวัดราชบุรี
8พระวิเชียรหงษ์ทองกิตฺติโกวัดเขานกกระจิบคณะจังหวัดราชบุรี
9พระพณวรรธน์พวงทองทิพย์ฐานวุฒโธวัดเขานกกระจิบคณะจังหวัดราชบุรี
10พระสวิตแสนแก้วสวิตฺโตวัดสุรชายารามคณะจังหวัดราชบุรี
11พระดิเรกสร้อยมณีอมโรวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
12พระสกลสว่างศรีสุชาโตวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
13พระคฑาวุธขวัญเกตุรัตน์โชติปญฺโญวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
14พระนิคมสังวรสมาธิโชติธมฺโมวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
15พระสยามช่วงโพธิ์เมตฺตจิตฺโตวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
16พระเพทายรุ่งแสงสุทนฺโตวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
17พระชาญชัยอนุมานชยานนฺโทวัดท่าโขลงคณะจังหวัดราชบุรี
18พระสุนทรศรีมงคลอาทโรวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดราชบุรี
19พระธนิตนาคกรดนาควโรวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดราชบุรี
20พระสุมาลย์พักตร์สุวรรณเตชวโรวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดราชบุรี
21พระมาโนชเจิมทองชาครปญฺโญวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดราชบุรี
22พระประหยัดยางทัดติสรโณวัดตรีญาติคณะจังหวัดราชบุรี
23พระจอมพลกีตาอุปสนฺโตวัดตรีญาติคณะจังหวัดราชบุรี
24พระสันติชัยตอพฤกษาถิรธมฺโมวัดเกตุน้อยอัมพวันคณะจังหวัดราชบุรี
25พระกมลนกยอดกิจฺจธโรวัดเกตุน้อยอัมพวันคณะจังหวัดราชบุรี
26พระอภิสิทธิ์มานุขอธิธมฺโมวัดเขาพุนกคณะจังหวัดราชบุรี
27พระวิเชียรอุตะโมธมฺมุตฺตโมวัดเขาพุนกคณะจังหวัดราชบุรี
28พระปรมัตต์อุดทาจารุวณฺโณวัดอ่างหินคณะจังหวัดราชบุรี
29พระพงษ์ศักดิ์เพียงดวงใจชินวงฺโสวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
30พระอนุพงศ์สงสกุลฐิตวงฺโสวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
31พระสมเจตน์กองแกอตฺตสุโภวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
32พระวิชัยงามยิ่งอายุโทวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
33พระวิฑูรย์ศานสนันทน์อธินนฺโทวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
34พระสมเดชรุ่งเพชรพนาสมเตโชวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
35พระนครินทร์พระวิสัตย์วิริยธโรวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
36พระสาครจรรยาสทฺธาธิโกวัดอริยวงศารามคณะจังหวัดราชบุรี
37พระภูษิตแซ่ลิ้มภูริสีโลวัดบ้านบ่อคณะจังหวัดราชบุรี
38พระสมบัติคีรีมาศงามกิตฺติปญฺโญวัดบ้านบ่อคณะจังหวัดราชบุรี
39พระศักดิ์ชัยกุมารทองกตทีโปวัดประชุมพลแสนคณะจังหวัดราชบุรี
40พระสมภพเซี่ยงลี้สุชาโตวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
41พระชูศักดิ์ชีช่วงสุเมธโสวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
42พระปฏิพลบัวทองฐิตสีโลวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
43พระกฤษณะสุขเปรมสุชาโตวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
44พระสารัชภู่หัสดรปญฺญาคโมวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
45พระพจน์พัดไธสงปรกฺกโมวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี
46พระวรากรกล่ำทองฐิตปสาโทวัดป่าพระธาตุเขาน้อยคณะจังหวัดราชบุรี
47พระสุรชัยเสถียรวงศาฐิตคุโณวัดป่าโป่งกระทิงคณะจังหวัดราชบุรี