รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๖๐๐๑ - วัดเสนหา
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรชัยบุตรน้ำเพ็ชรธมฺมชโยวัดป่าปฐมชัยคณะจังหวัดนครปฐม
2พระกฤษณะอวตารปาสวานอภินนฺโทวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
3สามเณรสุจินศากยะวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
4พระสุรชัยเกษมณีวรชโยวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
5พระวิษุวัตสวยล้ำสมาจาโรวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
6สามเณรรักษ์พลยอดสง่าวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
7พระจักรพันธ์ศิริคีรีมาศกิตฺติฐโนวัดท่าตำหนักคณะจังหวัดนครปฐม
8พระดิสทัตตันเตชะสาจนฺทวํโสวัดท่าโป่งพุทธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระบุญมาโพธิ์เอกปิยสีโลวัดไซหนองกวางคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระเฉลิมพันธ์ุปิยะธนะศิริกุลจารุวณฺโณวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระจักรกฤษณ์ครุฑฒานุรัถเปสโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระบุญทิพย์ภูพันนาสนฺตมโนวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระจตุพรปล้องทองโชติธมฺโมวัดธรรมมณฑลคณะจังหวัดนครปฐม
14พระจักรพันธ์ปะวะโกจกฺกวโรวัดท่ากระชับคณะจังหวัดนครปฐม
15พระไชยณรงค์พรหมประกายอิสฺสโรวัดป่าศรีถาวรคลองโยงคณะจังหวัดนครปฐม
16พระประพาดนาไชยวรปญฺโญวัดป่าศรีถาวรคลองโยงคณะจังหวัดนครปฐม