รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๖๐๐๑ - วัดเสนหา
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอัครวัฒน์พรมดวงดีกิตฺติวฒฺโนวัดป่าปฐมชัยคณะจังหวัดนครปฐม
2พระถาญวูถาจฐานกโรวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
3พระนพรุทธิ์พุทธกุลฐานารโหวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
4พระสุขเดียบเจ้าปวรธมฺโมวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
5พระจำนงอุปกลิ่นจิรคนฺโทวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
6พระสุเมธแสนบุญธมฺมเตโชวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
7พระทองกิมกลฺยาณจิณฺโณวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
8พระถาญลางตังสิริทโนวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
9สามเณรอาคมอ่อนศรีวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
10สามเณรอนุรักษ์คอนสิงห์วัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
11พระอนุวัชเอี่ยมแสงอนุวฑฺโฒวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
12พระชาญณรงค์ศุภเอมปภาโสวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
13พระสิทธิชัยปลั่งสำราญชยสิทฺธิโกวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
14สามเณรอธิพงษ์ละผิววัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
15สามเณรสมชัยหมึกศรีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
16สามเณรศิริชลลีรักษ์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
17สามเณรจีรภัทรกลิ่นษรวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
18สามเณรธนชัยนนทะคำจันทร์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
19สามเณรธนกรบุบผามาศวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
20สามเณรภานุวัฒน์เพชรคำดีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
21พระวรวิทย์ฉัตรวราพิทักษ์อมโรวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระนพดลแก้วเขียวคเวสโกวัดท่าตำหนักคณะจังหวัดนครปฐม
23พระชวลิตตรุษลักษณ์จารุวณฺโณวัดบอนใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
24พระยงยุทธหาระพัดถิรธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระธนพลอินทรพักตร์จกฺกธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระณัฎฐชัยศิรินาโพธิ์สุเมโธวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระฐานวัฒน์มังคลาเธียรสินอภิวฑฺฒโนวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระธานัทสมาธิวรปญฺโญวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระบุญทองฤทัยเปี่ยมสุขฐฃานิโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระปฏิภาณคำมั่นปญฺญาพโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระสุวิจักขณ์อัจจิระลือชาเปสโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระจิรวัฒน์ไตรรักษ์ฐาปนกุลอนาลโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระสมศักดิ์คำโชติเตชธมฺโมวัดท่าโป่งพุทธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระปวดลวงศ์อ๊อดกิตติปาโลวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระจักรพงษ์แซ่เตียอนามโยวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระเจริญเพลียสุระกมฺมสุโภวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
37พระวิโรจน์นิลยาฐานวีโรวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
38พระพินโยเก้าลิ้มธมฺมิโกวัดหนองกร่างคณะจังหวัดนครปฐม
39พระไนยวิศพลราชญาณพโลวัดท่ากระชับคณะจังหวัดนครปฐม
40พระสุรศักดิ์สุขเจริญฐานสมฺปนฺโนวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
41พระพุทธิพงษ์จันทรบุตรวิมโลวัดป่าเทพมงคลธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42พระประนัทธรจินพละคุณสมฺปนฺโณวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดนครปฐม