รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๒๐๐๑ - วัดราษฎร์ศรัทธา
ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสันติสุขศรีวิวัฒน์ฐิตสุโขวัดเขาบางทรายคณะจังหวัดชลบุรี
2พระสมชายปิยสุนทรสกุลชายาภิรโตวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
3พระปภังกรรีชีวะชีพกุลกตปุญฺโญวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
4พระเศรษฐพงศ์ปัญจลักษณ์ปุญฺญธโรวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
5พระปรภัทรประโยคปริปุณฺโณวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
6พระธนวิชญ์สิงคำโนธนวิชฺโชวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
7พระณรงค์ชัยลือชาฐิตพโลวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
8พระครรเชษฐ์ไชยแก้วสุคนฺธเชฏฺโฐวัดช่องลมนาเกลือคณะจังหวัดชลบุรี
9พระปริญญารุ่งโรจน์สุวรรณฐิตญาโณวัดญาณสังวรารามคณะจังหวัดชลบุรี
10พระปณะวัจน์พันเฉลิมชัยโชคปิยชโยวัดญาณสังวรารามคณะจังหวัดชลบุรี
11พระอภิสิทธิ์อัมรินทร์จิรสิทฺโธวัดญาณสังวรารามคณะจังหวัดชลบุรี
12พระราชันดานาพงศ์โชติวํโสวัดญาณสังวรารามคณะจังหวัดชลบุรี
13พระอุเรศกองศรีชาครธมฺโมวัดโพธิสัมพันธ์คณะจังหวัดชลบุรี
14พระสายันอ่วมปลั่งกตวิปุโลวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
15พระทศพลคำเสนธมฺมพโลวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
16สามเณรธนากรณ์วรวงค์ปาวัดอุทกเขปสีมารามคณะจังหวัดชลบุรี
17พระอภิรักข์ดิษฐปรีชาอภิชาโนวัดวิเวการามคณะจังหวัดชลบุรี
18พระจักรินทร์พันธ์นาคอธิจกฺโกวัดวรพรตสังฆาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
19พระบุญรอดอินทรโสภาปิยสีโลวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี
20พระปุ่นแดงทับนีติปุณฺโณวัดศรีมหาราชาคณะจังหวัดชลบุรี