รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๐๐๐๑ - วัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปรีชาไมตรีรักษ์ฐิตปุญโญวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
2พระเนมินทร์มนตรีสุมิตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
3พระมณีย์พิกุลทองปริมุตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
4พระนุฏจรินทร์หรเทศจกฺกธมฺโมวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
5พระมาณพศรีงามชนาสโภวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
6พระวิรัตน์มนตรีฐิตวํโสวัดถ้ำสาริกาคณะจังหวัดนครนายก
7พระสุชนาขันทองสุชาโตวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
8พระโกมินทร์ธรรมรงค์ปมินโทวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
9พระเสนอบุตรแสงวิสุทฺธศีโลวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
10พระพรชัยชาวกัณหากมฺมสุทฺโธวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
11พระธวัชชัยพิชัยศิริกตปุญโญวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
12พระใบศรีหมื่นราษร์ฎจนฺทปญฺโญวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
13พระธีรวัชร์บุญเขียนจนฺทโชโตวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
14พระณัฐพรเจียมสายใจขนฺติพโลวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
15สามเณรมงคลชัยเสียงฆ้องวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
16สามเณรเฉลิมศักดิ์แก้วผาคำวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
17สามเณรวงค์สวรรค์ศรีแก่นจันทร์วัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
18สามเณรสักอาลุนทะวีสดวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
19สามเณรสิทธินนท์แก้วดิเรกวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
20พระวิศลแก้วกระจกจิรวิสาโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
21พระสิทธิกรพลขันธ์ปภสฺสโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
22พระกิตติพัฒน์กาดินสิริภทฺโทวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
23พระชนาสินวัฒนาเสริมวุฑฺฒิธมฺโมวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
24พระสุรศักดิ์ทำมะสีวิสุทฺโธวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
25พระกิตติกังรัตน์กิตฺติวุฑฺโฒวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
26พระวิโรจน์สัตถาวรวรปญฺโญวัดจรูญเวสม์ธรรมารามคณะจังหวัดนครนายก