รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๘๐๐๑ - วัดสง่างาม
ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปฏิภาณโพธิจรวัดป่าทรงคุณคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2พระธนาวิทย์แสงสว่างปญฺญาวุฑฺโฒวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3สามเณรชัยณรงค์เพียรชัยสงค์วัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4สามเณรศราวุฒิมาลาวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5สามเณรชัยณรงค์บุญชูวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6สามเณรระพีพัฒน์แสนอุบลวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7สามเณรศาสตราวุธพรหมอุดมวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8สามเณรณัฏชนนทองโชติวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9พระครูใบฎีกาสุบินสุรพันธ์เอกคฺคจิตฺโตวัดบ้านโง้งคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10พระไชยามานะกิจอตฺถกาโมวัดบ้านโง้งคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11พระใบฎีกาปราโมทสงวนวงษ์ฐานิสฺสโรวัดมูลเหล็กคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12พระวรากรโพธิ์เลิงอาภสฺสโรวัดหนองจรเข้คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13พระพลันอำคำธนจิตฺโตวัดป่าญาณวิสุทธาวาสคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14สามเณรคชายอดรักษ์วัดเขาลานคณะจังหวัดปราจีนบุรี