รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๘๐๐๑ - วัดสง่างาม
ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวัฒนศักดิ์เมธิโยธินถาวรจิตฺโตวัดแก้วพิจิตรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2สามเณรสุรบดินทร์สิงห์เคนวัดแก้วพิจิตรคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3สามเณรประกาศิตโพธิจรวัดป่าทรงคุณคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4พระอดุลย์หวังอาษาอติพโลวัดมะกอกสีมารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5พระกรรชัยอุดถังชิตพโลวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6พระประสิทธิ์นามพันธ์ธมฺมวโรวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7พระมนตรีบุตรโคตรถีรปฺญโญวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8สามเณรภูเบศรญาติกระโทกวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9สามเณรอดิเทพอุดมสุขวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10สามเณรณัฐพงศ์ทุมมนตรีวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11สามเณรตรีภพอุ้ยวงค์วัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12สามเณรพงศ์พัศเสียงเลิศวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13สามเณรธีระพัภธ์ปัตถานังวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14พระพสัณจิตจำนงค์กรวฑฺฒโนวัดบ้านโง้งคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15พระปิยะวัฒน์บุญมีจิรตฺถิโกวัดเขาลานคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16พระสรายุทธธีระบุตรสุจิตฺโตวัดเขาลานคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17พระบพิตรพานดงสุทนฺโตวัดเขาลานคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18สามเณรพีระเกื้อกาญจน์วัดเขาลานคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19พระอินปวนสุวรรณภูริปญฺโญวัดเขาลานคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20พระพงเพชรวิเศษวงษาจิตฺตสํวโรวัดป่าหนองเอี่ยนคณะจังหวัดปราจีนบุรี