รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมนึกทองหล่อจิตฺตสํวโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2สามเณรวุฒินันท์ทองเลิศวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3สามเณรอธิบดีป้องศรีวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
4พระนัทพลอุดมศิลป์ชิตามาโรวัดป่าบวรสังฆารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5พระจอยแสงทองอนามโยวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6พระประยงค์รสพูนชาคโรวัดตำปูงคณะจังหวัดสุรินทร์
7พระบุญมีคงบุญธีรปุญฺโญวัดป่านิมิตมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
8พระธงชัยแหวนวิเศษอธิจิตฺโตวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
9พระธงไชย์แลดีอนาลโยวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
10สามเณรชนกันต์เทศแก้ววัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
11สามเณรวัชระหมู่ทองวัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
12พระพนมวรรณไทยยิ่งโชติญาโณวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
13พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
14พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
15พระสง่าสุภาพันธ์อุทโยวัดละเอาะกะทมพัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
16พระอภิชาติภาคแก้วกิตฺติปญฺโญวัดกะทมวนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
17สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
18สามเณรปภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระสระคำศรีพลภทฺทโกวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
20พระปัญญาแน่นอุดรฐานวโรวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
21พระวีรพงษ์แจ่มใสยสชาโตวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
22พระไพบูลย์ประจัญบานอภิปาโลวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
23พระสุรกาญจน์สุทธิดีโชติปญฺโญวัดสุทธิธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
24พระสุทัศน์บุญเสร็จสิริทฺตโตวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
25พระสุชาติจันทร์ปรุงปญฺญาวชิโรวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
26พระมหาสมศรีพิกุลนอกอภิญาโณวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
27สามเณรสุขสันต์ทองเกร็จวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
28พระอเนกไม้จันทร์ดีอภิปุญฺโญวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
29พระศิวเมศขอชัยทีปธมฺโมวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
30พระรัชนกภาสดาปญฺญาสาโรวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
31พระจิรวัฒน์หมั่นดีขนฺติมโนวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
32พระเหรียญ​ขนวน​ขนฺติ​โกวัดนิคมพัฒนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
33พระจักรพันธ์ยอดน้ำคำจกฺกธมฺโมวัดตาลวกคณะจังหวัดสุรินทร์
34พระสุดใจสนโคกสูงถิรจิตฺโตวัดป่าศาลาธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
35พระดนุพลพิศโฉมจิตฺตกาโรวัดพระธาตุเสด็จคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระสมศักดิ์ประทมแก้วฉนฺทกโรวัดป่าลำหาดคณะจังหวัดสุรินทร์
37พระธัญญวัฒน์สุขวุฒิฐิตวฑฺฒโนวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
38พระสำนวนเทียนทองทีปวโรวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระณราวุฒิสิงคเสลิตปิยวุฑฺฒิโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระตระการทองวิจิตรตปคุโณวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
41พระประยุทธิ์ระยาย้อยสุชีราวณฺโณวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระบุญนำสมานมิตรจนฺทสาโรวัดป่าสมานมิตรคณะจังหวัดสุรินทร์
43พระสุวิชาเงินยวงวชิโรวัดป่าสมานมิตรคณะจังหวัดสุรินทร์
44พระขวัญวราดอกศรีจันทร์ธมฺมวโรวัดป่าหนองแรดคณะจังหวัดสุรินทร์
45พระพรมแก้วศรีพรมฐานวีโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
46พระเอกพงษ์สายชมภูธมฺมวโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
47พระเพทายแจ้งไพรพลธมฺโมวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
48พระสมศรีประสานทองกตสีโลวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
49พระปัณฑ์จิตราณุภักดีอคฺควโรวัดป่ารัตนพุทธิคุณคณะจังหวัดสุรินทร์
50พระวรพลพิชญ์นิภัทร์นนท์นรินฺโทวัดโนนน้อยคณะจังหวัดสุรินทร์