รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๖๐๐๑ - วัดศรีแก้งคร้อ
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ ชัยภูมิ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจุมพลศรีคำตาสุมงฺคโลวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
2พระวินัยกัณหาวาปีปสฺสวโรวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
3พระถาวรภู่อ่อนฐิตุเปกโขวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
4พระลือชัยเทพบาทโชติวโรวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
5พระธวัชชัยทาแก้วอารยธมฺโมวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
6พระพงศภรณ์เชตุราชขนฺติธมฺโมวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
7พระอมรจานชมภูอนาลโยวัดวีรวงศารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
8พระบรรอินทร์ประเสริฐถิรธมฺโมวัดกู่สุวรรณวนารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
9พระชูชาติต่อสกุลธมฺมรโตวัดป่ายางบงคณะจังหวัดชัยภูมิ
10พระประสิทธิ์สวนไผ่สนฺตจิตฺโตวัดป่ายางบงคณะจังหวัดชัยภูมิ
11พระผดุงเกียรติโมดำสุวีโรวัดศรีแก้งคร้อคณะจังหวัดชัยภูมิ
12พระสุภีเถาหมออธิกิจฺโจวัดบ้านเซียมคณะจังหวัดชัยภูมิ
13พระสุเทพใจรักษ์สุทสฺสโนวัดป่าโสกหว้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
14พระสุวัตรรักษาพลสนฺตมโนวัดหนองสังข์คณะจังหวัดชัยภูมิ
15พระสายยนต์หมู่กนทากตคุโณวัดหนองสังข์คณะจังหวัดชัยภูมิ
16พระวราวุธแฝงนางนรุตฺตโมวัดหนองสังข์คณะจังหวัดชัยภูมิ
17พระเกียรติศักดิ์เหล่าพิมพ์สาทโรวัดหนองสังข์คณะจังหวัดชัยภูมิ
18พระวิชัยชัยสิทธิ์ณฏฺฐิโกวัดป่ารัตนบุญญารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
19พระสันต์ภพศิริเทียนจิตฺตวโรวัดป่ารัตนบุญญารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
20พระอานนท์รังโคตรอติพโลวัดลำชีคณะจังหวัดชัยภูมิ
21พระศุภกรอุรพนมปญฺญาธโรวัดลำชีคณะจังหวัดชัยภูมิ
22พระภูมินทร์พิมพ์ทองสุตาคโมวัดลำชีคณะจังหวัดชัยภูมิ
23พระศักดาพิมลนอกวรจิตฺโตวัดลำชีคณะจังหวัดชัยภูมิ
24พระยงยุทธ์คงแสนคำฐานงฺกโรวัดชัยชนะคณะจังหวัดชัยภูมิ
25พระขุนแผนคำนาคกตสาโรวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดชัยภูมิ
26พระอำนวยจันดาเขียวรติโกวัดป่ามุจลินท์คณะจังหวัดชัยภูมิ
27พระสิทธิพรศรีสุราชชยธมฺโมวัดชัยชุมพลคณะจังหวัดชัยภูมิ
28พระพงษ์สิทธิ์ชำนาญอธิจิตฺโตวัดชัยบาลคณะจังหวัดชัยภูมิ
29พระเทวฤทธิ์ดวงแก้วญาณวโรวัดชัยชมภูคณะจังหวัดชัยภูมิ
30พระชัยป้อมสุวรรณอนามโยวัดหนองไรไก่คณะจังหวัดชัยภูมิ
31พระโพธิพงศ์โพธิรุกข์ฐิตโสภโณวัดป่าแสงสุรีย์คณะจังหวัดชัยภูมิ
32พระสุวรรณชัยปรัชญาวงศ์อชิโตวัดสูงสุทธาวาสคณะจังหวัดชัยภูมิ
33พระคำพองทองมูลสิริปญฺโญวัดสูงสุทธาวาสคณะจังหวัดชัยภูมิ
34พระจาตุรันต์ตนุสิทธิ์ธนกุลอติเปโมวัดสูงสุทธาวาสคณะจังหวัดชัยภูมิ
35พระสกุลเสรีปชฺชลิโตวัดสูงสุทธาวาสคณะจังหวัดชัยภูมิ
36พระบาพิบูลย์บุญโนนแต้ยติกโรวัดป่าห้วยกุ่มคณะจังหวัดชัยภูมิ
37พระวชิฬากรณ์นาถมทองธมฺมธีโรวัดป่าห้วยกุ่มคณะจังหวัดชัยภูมิ
38พระสุรชาติบุษราคัมโชติปญฺโญวัดป่าห้วยกุ่มคณะจังหวัดชัยภูมิ
39พระสิงหาผาสุขฐานธมฺโมวัดป่าราษฎร์ดำเนินคณะจังหวัดชัยภูมิ
40พระกิตติวัฒน์คงชารีธมฺมจาโรวัดป่าราษฎร์ดำเนินคณะจังหวัดชัยภูมิ
41พระกิตติพงษ์นวลใหม่ธีรปญฺโญวัดป่าสำราญจิตคณะจังหวัดชัยภูมิ
42พระเอกพงษ์น้อยวงษ์ธมฺมธโรวัดป่าสำราญจิตคณะจังหวัดชัยภูมิ
43พระธนัญชัยคิดการธมฺมวโรวัดป่าสำราญจิตคณะจังหวัดชัยภูมิ
44สามเณรปฏิญญานารอดวัดป่าสำราญจิตคณะจังหวัดชัยภูมิ
45พระพิศิษฐ์นาคนิลฐิตาโสวัดเพชรวิศยารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
46พระกำลัยหมดชัยภูมิญาณโยโควัดเพชรวิศยารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
47พระทามอุทรพฤศรัยฐานุตฺตโมวัดเพชรวิศยารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
48พระโสภณแดงแพงสุภโรวัดป่าสุวรรณไพโรจน์คณะจังหวัดชัยภูมิ
49พระยุทธจักรรังสูงเนินจิตฺตสํวโรวัดเขาตาเงาะคณะจังหวัดชัยภูมิ
50พระวิทยาพันทะนกธมฺมรโตวัดสันติประชาธรรมคณะจังหวัดชัยภูมิ