รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๖๐๐๑ - วัดศรีแก้งคร้อ
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ ชัยภูมิ

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญเรืองทองวิไลกิตฺติญาโณวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
2พระทองดีหมู่หมื่นศรีฐิตสีโลวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
3พระสกลกล้ารอดโอวาทโกวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
4พระจอมรชฏเดชบุญมีกตตสฺสวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
5พระวินัยขำภูเขียวอริญชโยวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
6พระสุพลคงเมืองปสนฺโนวัดป่าบ้านพลังคณะจังหวัดชัยภูมิ
7พระคะนึงโสมัสสาสิริคุตฺโตวัดหนองโมงคณะจังหวัดชัยภูมิ
8พระกงพันธ์อ้วนดวงดีญาณธโรวัดวีรวงศารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
9พระนิรันดร์อนันต์สุขอธิปญฺโญวัดวีรวงศารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
10พระบุญจันพันธ์มะโนกนฺตธมฺโมวัดวีรวงศารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
11พระภูมินันท์นนตะขามสนฺตมโนวัดศรีแก้งคร้อคณะจังหวัดชัยภูมิ
12พระชัยพฤกษ์เขาทองคุณสํวโรวัดศรีแก้งคร้อคณะจังหวัดชัยภูมิ
13พระไผทกรสอนเต็มผาสุโกวัดศรีแก้งคร้อคณะจังหวัดชัยภูมิ
14พระประสิทธิ์ปัตตะพีธมฺมกาโมวัดศรีแก้งคร้อคณะจังหวัดชัยภูมิ
15พระชรินธนโกวิทธนโกวิโทวัดศรีแก้งคร้อคณะจังหวัดชัยภูมิ
16พระสมทรงเถื่อนศรีจันทร์คุณสํวโรวัดป่าสันติสุขคณะจังหวัดชัยภูมิ
17พระบุญเลิศละอองคำปสุโตวัดหนองสังข์คณะจังหวัดชัยภูมิ
18สามเณรพชรพลศรีกุศลวัดป่ารัตนบุญญารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
19พระสมพรมาตราปญฺญาวโรวัดป่าซับทองคณะจังหวัดชัยภูมิ
20พระสุวิทย์นิ่มพิลาธมฺมิสฺสโรวัดป่าซับทองคณะจังหวัดชัยภูมิ
21พระอาคมไชยสะอาดคุณากโรวัดโนนสำราญคณะจังหวัดชัยภูมิ
22พระจิรวัฒน์ชัยสัตราอินฺทโชโตวัดลำชีคณะจังหวัดชัยภูมิ
23พระสมพงษ์โครักษาสนฺตมโนวัดพรหมมาวาสคณะจังหวัดชัยภูมิ
24พระณรงค์ศักดิ์พันลีลาฐิตสีโลวัดชัยชุมพรคณะจังหวัดชัยภูมิ
25พระวงเดือนสีโชติจนฺทวํโสวัดชัยมงคลคณะจังหวัดชัยภูมิ
26พระเปลี่ยนเฮียงหล้าปภสฺสโรวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดชัยภูมิ
27พระชิตชัยชีวานุตระฐิตธมฺโมวัดสูงสุทธาวาสคณะจังหวัดชัยภูมิ
28พระประเสริฐทองเชิดปญฺญาพโลวัดป่าจิตติธรรมวนารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
29พระชินวุฒิสวนแก้วอธิปญฺโญวัดหนองไรไก่คณะจังหวัดชัยภูมิ
30สามเณรอุดมโชคเพ่งอำนาจวัดป่าเขาน้อยคณะจังหวัดชัยภูมิ
31พระสุรเชษฐ์เพียชามาตย์ปิยสีโลวัดป่าแสงสุรีย์คณะจังหวัดชัยภูมิ
32พระวิเชียรปิยะวรากรกิตฺติสาโรวัดป่าห้วยกุ่มคณะจังหวัดชัยภูมิ
33พระธัชชัยเหงขุนทดชยวุฑฺโฒวัดเพชรวิศยารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
34พระครองชัยเทพบุบผาคุณปญฺโญวัดเพชรวิศยารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
35พระสรัญยากรขอมีกลางธมฺมิโกวัดเพชรวิศยารามคณะจังหวัดชัยภูมิ
36พระศักดิ์ดาหนองบัวสุภสกฺโขวัดเขาตาเงาะคณะจังหวัดชัยภูมิ
37พระทรงยศไชยเสนวรธมฺโมวัดสันติประชาธรรมคณะจังหวัดชัยภูมิ
38พระนิธิวัฒน์เปลื้องกลางอุตฺตโมวัดป่าแจ้งคณะจังหวัดชัยภูมิ
39พระวิชัยนราพลสิทฺธิโกวัดป่าราษฎร์ดำเนินคณะจังหวัดชัยภูมิ
40พระคมกริชสมหวังครุโกวัดป่าราษฎร์ดำเนินคณะจังหวัดชัยภูมิ
41พระสุพรรณหอกลางจตฺตสลฺโลวัดป่าราษฎร์ดำเนินคณะจังหวัดชัยภูมิ
42พระปัญญาเสน่หาสุชาโตวัดป่าราษฎร์ดำเนินคณะจังหวัดชัยภูมิ
43พระคาวีวงษ์บุญมาธีรวํโสวัดป่าราษฎร์ดำเนินคณะจังหวัดชัยภูมิ
44พระนิกรนาพรมธมฺมวุฑฺโฒวัดป่าสังข์ทองคณะจังหวัดชัยภูมิ
45พระศรีอริยโสธรพุทธายะนะโมธมฺมทีโปวัดป่าสังข์ทองคณะจังหวัดชัยภูมิ